Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Ontpoldering 2012
Geen ontpoldering Hedwige
VVD TOEGETREDEN TOT DE GROENE MAFFIA:HEDWIGE POLDER TOCH ONDER WATER!!!
CDA boeren in Zeeland hadden beter NIET op de VVD= Vereniging van Dieven kunnen stemmen!


ACTIECOMIT? ‘RED ONZE POLDERS’

SECR. Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag

Tel 0115 431718 / 06 54362376
Mail eendragt@ziezo.bizTwitter: @redonzepolders.google: hedwigepolder

Ontpoldering is ook te vinden op YouTube Niek houdt het bij, u kunt hem van foto’s en informatie
voorzien via zijn mail adres: niekw@kliksafe.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met:Leendert van Melle    06.160.666.94

Magda de Feijter    06.543.623.76

www.verdedigdedijken.n
l    www.ikmaakmezorgen.nl   
www.redonzepolders.nlIngeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50541366+++
Natuur nu in Hedwigepolder:  Noord  Zuid straks nada noppes


Google news RSS Hedwigepolder


Zie ook Ontpoldering 2011


AFGELAST
Stichting De Levende Delta organiseert
op 14 december 2012
van 14.00 - 18.00 uur
in de Filmzaal  van de Abdij (ingang Abdijplein) in Middelburg
het symposium:
                    NATURA 2000 : zin en onzin.
Graag nodigen wij u uit om daarbij aanwezig te zijn.

Het aantreden van het nieuwe Kabinet Rutte II en de gewijzigde zetelverdeling in de Tweede Kamer is voor ons mede aanleiding om via een symposium het Westerschelde dossier en de gevolgen van de Natura 2000 regelgeving onder de aandacht te brengen van politici, media en Zeeuwse bevolking.
Aanpassing en wijziging van het Natura 2000 beleid moet het naar onze mening mogelijk maken om vanuit een bredere gebiedsgerichte benadering naar oplossingen te zoeken.
De voorzitter van Stichting De levende Delta de heer J.J. Geleijnse zal na een kort welkomstwoord het eerste officiële exemplaar van de brochure " Stichting De Levende Delta VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW " overhandigen aan gedeputeerde Drs. S. J. Heijning.
Wij schetsen in de brochure een toekomstbeeld van de zuidwestelijke Delta in balans.
Drs. S.J. Heijning zal het symposium officieel openen.
Daarna zullen enkele deskundigen onder leiding van de heer Aad van der Wouden (journalist), gespreksleider van de dag, inleidingen houden over de volgende onderwerpen:
- Westerschelde en natuurontwikkeling: de heer Ing. A. Provoost (Afdelingshoofd Waterkering voormalig
  Waterschap Zeeuws-Vlaanderen);
- Hoofdlijnen / -punten van NATURA 2000: de heer Mr. H.E. Woldendorp, (Instituut
  voor Infrastructuur, Milieu en Innovatie te Brussel);
- Pijnpunten in NATURA 2000 en gewenste innovaties: de heer Ir. A. Geuze,(directeur van West 8
  Urban Design & Landscape Architecture in Rotterdam);
- Westerschelde: historisch- en waterloopkundig perspectief als basis voor biologische ontwikkeling,
  (de heer Ir. W.B.P.M. Lases uit Tiel);
- Na een forumdiscussie waaraan gezaghebbende politici en andere deskundigen op het onderhavige vlak
   zullen deelnemen, wordt de bijeenkomst met een hapje en een drankje afgesloten.

Wij verzoeken u ons zo spoedig mogelijk te laten weten of wij op uw aanwezigheid mogen rekenen.
Met vriendelijke groet,

Stichting De levende Delta,       

J.F.J. Franken, secretaris


VVV Verken Hertogin Hedwige Polder

Karla Peijs na hedwige nooit meer ontpolderen
Idee: laat veel mensen inbellen en reageren op de website! Stand.nl Tip om aan de slag te gaan om zo onze boosheid over dit besluit kenbaar te maken!
 
vr. gr. Nout en Magda Tot onze grote schrik hoorden we in het 8 uur journaal dat in het regeerakkoord is opgenomen om de Hedwige te ontpolderen. Dat is wel flink kiezersbedrog van de VVD, die zich immer voorstander getoond heeft om niet tot ontpoldering over te gaan. Via website en persbericht zullen we van ons laten horen. Een brief naar Mark Rutte met de betichting van kiezersbedrog staat al in de planning.   Voor de belanghebbenden in de Hedwige wensen we jullie sterkte toe vanwege dit slechte nieuws   Groeten Magda en Nout hedwige polder onder water
Het zijn geen afspraken met Belgie of Europa. In het verdrag van 2005 staat ontpolderen NIET eens. VVD is toegetreden tot de Groene Maffia!!!
CDA boeren in Zeeland hadden beter NIET op de VVD kunnen stemmen.
Rutte 2 wordt coalitie Vereniging Van Dieven en Partij Van De Afbraak, dus zet stemwijzer alvast maar weer gereed voor volgend jaar, tekort op begroting is al weer 28 miljard, rara wie VVD daar weer voor laat opdraaien..


BE:Zeelandse polder niet sneller onder water (Vogelbescherming verliest zaak)
Hierbij een berichtje over de uitzending van een do*****entaire bij omroep Zeeland over de Hedwige deze week, alle 5 dagen. Op de radio tussen 16.30 en 17 uur en op tv in het Nieuws. Als je wil reageren kan dat via de radio bij Zegt u het maar om 17.30 /18 uur en via de website van omroep Zeeland en via twitter. Vandaag hoorde ik onder andere goede reacties van Gert Jan Minderhoud en onze  ZuidHollandse medestrijder Johan van Beek, natuurlijk liet Erik Vervaet zich horen tegen ontpolderen en ook op de website schreef Guus Langeraert een goede reactie. Dus mensen, als u wat te melden hebt nav van deze do*****entaire, laat u horen bij omroep Zeeland, het is belangrijk, heel erg belangrijk! En maak gebruik van het manifest hierbij, zie bijlage.  Binnenkort op YouTube de korte film Marc van Peel duikt onder! Zodra de link geplaatst is, zullen we dat via de website vermelden.  
Naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen heeft Stichting en Actiecomité “Red onze Polders” een open brief  verstuurd naar de heer M. Rutte, de winnaar van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de brief wordt verwezen naar een kostenbesparing van ongeveer 150 miljoen euro door het natuurherstel buitendijks in De Westerschelde te doen plaatsvinden en slim baggeren in plaats van ontpolderen. Bijkomend voordeel is dat hiermee vrij snel kan worden begonnen en er geen jarenlange procedures tot onteigening gevoerd hoeven te worden Bijlagen worden eveneens verstuurd naar de heer D. Samsom en de informateurs.
Geachte meneer Rutte en mede partijgenoten,

Wij feliciteren u met het behaalde resultaat. Een mijlpaal in de parlementaire geschiedenis.

U en uw formatieteam worden geconfronteerd met een aantal zware opgaven en financiële uitdagingen. Elke euro telt, ook in de onderhandelingen over Scheldeverdragen.
Het in deze verdragen gememoreerde natuurherstel in De Westerschelde kan namelijk aanzienlijk goedkoper. En wel, door natuurherstel op een zoveel mogelijke natuurlijke wijze in De Westerschelde te doen plaatsvinden.
Daardoor  moet u slechts  ¼ van de begrote kosten, 50 in plaats van 200 miljoen euro, uit  geven. ( zie bijlage waterschap).

En refererend aan de VVD stelling, niet vooruitschuiven, maar aanpakken, wijzen wij u op bijgaand manifest, waarin dit plan is opgenomen.

Wij denken dat ons manifest de verfijnde oplossing biedt voor de huidige impasse met Vlaanderen op dit dossier.
Wat daarbij helpt is dat de  Antwerpse havenschepen Marc van Peel meldde tijdens een recente speech in Middelburg (12 september) dat zij de impasse willen oplossen. 
De door het kabinet geschreven reactie op de ingebrekestelling door de E.C. biedt daarnaast het handvat voor een andere benadering door Europa.

Wij wensen u veel succes met de formatie van een nieuwe regering.

Hoogachtend,

Namens Stichting “Red onze Polders”
L. Flikweert, voorzitter
M. de Feijter, secretarisec hedwige hoeft niet onder water van ons
De verkiezingen voor de Tweede Kamer van de Staten Generaal staan voor de deur.
Voor de besturen van Stichting Red onze Polders en Stichting De Levende Delta is dit een voldoende aanleiding om door middel van het
                                       MANIFEST kies voor nieuwe kansen Westerschelde   bij de politiek breed aandacht te vragen voor de volgende vraag:                                    investeren wij in terechte natuurbescherming of onterechte ontpoldering?   Naar onze mening is het tijd voor een radicale beleidsaanpassing.
Lees hierover meer in het bijgesloten MANIFEST en de bijbehorende flyer.  
De officiële aanbieding van dit manifest zal plaatsvinden aanstaande maandag 27 augustus aan de heer C. Van der Staay, lijsttrekker SGP, voorafgaand aan het kiezersdebat. Aanvang 15.50 uur in de Bibliotheek te Middelburg. Eveneens op 27 augustus brengt het Zeeuwse VVD kamerlid André Bosman een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen en zal hem ook het manifest overhandigd worden. André Bosman spreekt in Groede over oa. Natura 2000  in restaurant Drie Koningen   aanvang 15.15 uur en om 20 uur in Hampshire Churchill hotel te Terneuzen over oa de Kanaalzone. Aan de beurt komen nog voor het verkiezingsdebat in de bibliotheek te Middelburg: 29 aug. 16 uur Brinkman 1 sept. 17 uur Slob 2 sept. 16 uur Thieme     Als u tijd hebt, ga eens luisteren en doe je zegje. Want er zijn veel mogelijkheden om tot een goed duurzaam natuurherstel te komen -  ontpolderen is een korte termijn oplossing en niet duurzaam. Bovendien zijn de kosten maar ¼ van het ontpolderen. -------- Nieuw elan voor de Westerschelde------------

De resultaten van het Deltares rapport: “Omgaan met de Westerschelde ?” geven een hoog nodig nieuw elan aan deze zeearm en haar gezamenlijke mogelijkheden. Nooit eerder zijn de nuchtere kansen voor buitendijkse natuurontwikkeling helderder toegelicht, als in dit rapport.
Het onderzoek gaat uit van het beeld van het Schelde-estuarium, wat niet in een natuurlijk evenwicht verkeert en schetst de ontwikkeling van de huidige staat van instandhouding van de Westerschelde en de daarbij behorende habitats gedurende de laatste decennia. Hieruit komt duidelijk naar voren, dat de oppervlakte water – letterlijk in het kielzog van de verdieping - duidelijk is toegenomen en dat dit ten koste is gegaan van de aangrenzende laagdynamische slikken. Met andere woorden: slik is verdwenen in het diepere water, vergelijkbaar met de afkalving van de platen in de Oosterschelde.
Uit het overzicht blijkt eveneens, dat de oppervlakte aan schorren niet of nauwelijks is afgenomen. Daarmee is het waterschapsalternatief, de kunstmatige aanleg van schorren tegen de dijkvoet, niet langer relevant. Daarmee is ook het aanleggen van ontpolderingen niet in lijn met het gezochte behoud of verbetering van de Westerschelde: binnen een aantal decennia worden dit eveneens schorren. De ontwikkeling van estuariene natuur in de Westerschelde is dus het best gebaat bij de instandhouding en/of aanleg van laagdynamische slikken.
Dat slikken verdwenen zijn in het water brengt ook de methode van aanleg van het verloren gegane areaal in beeld: gekoppeld aan het benodigde bagger- en stortwerk t.b.v. de vereiste diepgang ontstaan er mogelijkheden voor de aanleg van verloren slikhabitat. Het rapport vermeldt – terecht – dat het handhaven van het niet natuurlijke evenwicht in de Westerschelde een continue beheersinspanning vraagt. Regelmatig bijhouden van dit areaal slikken op vergelijkbare manier als het “slim storten” van baggerspecie aan de plaatranden kan daarmee worden toegepast als manier van aanleg. Inmiddels toont deze methode kansrijke voorbeelden en verwachtingen; bovendien wordt optimaal gebruik gemaakt van de gezamenlijke functies in de Westerschelde: toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid.
Door het vaarwegbeheer op dergelijke manier te sturen op instandhouding van de arealen van de diverse ecotopen ontstaat een positieve bijdrage aan de staat van instandhouding; dit lijkt effectiever dan de juridische benadering van voormalige afspraken over hectare’s. Gebruik makend van de hiervoor in het rapport genoemde 180 ha - bruto gebruik – levert dit een kansrijk begin voor de vraag naar 300 ha buitendijkse natuur, mede omdat hierbij de aanwezige uitbreidingsmogelijkheden nog niet zijn meegerekend.
Wanneer een dergelijke aanpak leidt tot direct herstel van het evenwicht in de habitats liggen er volop mogelijkheden om te voldoen aan de actuele opgave. Daarnaast kan de beoordeling van de natuurlijkheid er vervolgens toe leiden de staat van instandhouding van het Schelde-estuarium niet langer als negatief te beoordelen.

  Met vriendelijke groet, Namens Red onze Polders Nout en Magda de Feijter    ==================================================== Ludiek zet D66 Hedwige onder water op vrijdag 17 augustus 2012?
De politici zijn druk in de weer tegen de verkiezing. Jonge democraten D66 houden een “Ludieke” actie in de Hedwige. Vrijdagmiddag 17 aug. 12.15 uur willen zij symbolisch de polder onder water zetten. De actievoerders in de Hedwige beramen plannen om dit te voorkomen. Hoe ze dat doen? Morgen, vrijdag, kan je het meemaken als je ook naar de Hedwige komt.   Maandag 27 aug. komt de VVD Mark Verheijen en het Zeeuwse kamerlid André Bosman-VVD-  naar Groede, Drie Koningen, aanvang 15.15 uur en in Terneuzen, Churchilllhotel om 20 uur. Bijeenkomsten zijn openbaar en je bent welkom.  =============== Het is weer verkiezingstijd. Wat beloven de kandidaten en wat zullen ze doen na 12 september? Zijn deze beloftes dan nog steeds van kracht? Dat zullen we hen vragen. Daar gaan we op af, gaat u mee en/of stuurt u ook uw vragen in?   Dinsdag 14 augustus komt André Bosman VVD naar Breskens en naar de avondmarkt in Sluis Donderdag 16 aug. Komt Mona Keizer van het  CDA  naar Kloosterzande, Hotel De Linde,  vanaf 19 uur is de bijeenkomst openbaar.   Vanaf woensdag 15 augustus komen de lijsttrekkers naar Zeeland voor een serie vraaggesprekken. Via verslaggeving@pzc.nl kan je je vragen opsturen. De gesprekken vinden plaats in de bibliotheek te Middelburg en zijn live te volgen via www.omroepzeeland.nl en www.pcz.nl  Alle gesprekken om 16 uur worden live uitgezonden via omroep Zeeland Radio. 15 aug. 16 uur  Roemer 16 aug. 11.30 uur Pechtold 20 aug. 16.uur Buma  (komt ook naar Terneuzen) 21 aug. 20.30 uur Zijlstra (VVD) 23 aug. 18.30 uur Samsom 27 aug. 16 uur v.d.Staay 29 aug. 16 uur Brinkman 1 sept. 17 uur Slob 2 sept. 16 uur Thieme   Vriendelijke groeten Nout en Magda de Feijter
6 augustus 2012
PERSBERICHT     
 
 Juridisch goed onderbouwde brief  VAN NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN biedt mogelijkheden voor nieuwe EU-aanpak, inzake natuurherstel Westerschelde.
 
De Stichting en het Actiecomité “Red onze Polders” zijn aangenaam verrast door de goed gedo*****enteerde brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Europese Commissie. Hierin zitten voldoende aanknopingspunten voor een nieuwe oplossingsgerichte aanpak van de huidige  Hedwige-problematiek. Deze brief bevat niet alleen een gedegen juridische onderbouwing  (die synchroon loopt met de Europese regelgeving) maar kan door de geformuleerde vertrekpunten en aanpak, mits goed uitgewerkt, uiteindelijk resulteren ineen oplossing voor een goed en breed gedragen natuurherstel.

“De nieuwe regering dient in het regeringsakkoord alle mogelijkheden die het Scheldeverdrag biedt te benutten om zo de genoemde nieuwe oplossingsgerichte aanpak mogelijk te maken.”

In de komende weken zullen met het oog op de verkiezingen van 12 september a.s. verschillende belangrijke politici de provincie Zeeland bezoeken. Tegen de achtergrond van deze brief van het  MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN zal het Actiecomité tijdens deze bijeenkomsten aan de kandidaat – kamerleden vragen of zij zich actief willen inzetten om de vertrekpunten uit de BZ-brief in o.a. de komende (her)onderhandelingen met Vlaanderen en de besprekingen met Brussel actief willen steunen.
 
Nadere info: M. de Feijter, secr. tel 06 54367362

25 juli 2012 
Inzake ingebrekestelling EU commissaris
St.RoP PERSBERICHT 25 juli 2012.pdf    St RoP Brief aan EU dhr.Codescu 25 juli 2012.pdf St.RoP rapport Ies de Vries.PDF St.RoP brief van Codescu EU CHAP(2012)01634D2.PDF
Red onze Polders is erg ongerust over de brief van de EU commissaris over de ingebrekestelling van natuurherstel in De Westerschelde  (zie bijlage) en de berichten van nog veel mee rontpolderingen. Het is een hele lange brief met veel opsommingen en met nadruk op verruiming van de Westerschelde. Morgen, maandag, 11 uur dient de zaak van de Vogelbescherming bij de Raad van State over ontpoldering van de Hedwige. In rapporten wordt gesproken van wel meer dan 10.000 ha ontpolderen en ook nog van een strook van 2 km langs de beide kanten van de gehele Westerschelde. We zullen ons laten horen dat we dit niet willen.
Daarbij hebben we de steun van velen nodig. Zegt het voort! Nout en Magda

Zondag 24 juni was  vanuit de bedreigde dorpen Oude Doel  Rapenburg een protestmars georganiseerd. Vertrek om 14 uur.  Vertrekpunt kunt u vinden op www.rodsvast.be  waar ook de mogelijkheid is om een petitie te tekenen. redactie:
Zie ook het forumvannederland topic    Reageer!  Zie ook verzilten Rammegors
Zoe*****ernatuur heeft meer natuur dan zou*****ernatuurNRC
hedwigepolder mogelijk wel ontpolderd?

ontpolderen hedwige is in strijd met verdrag malta


hedwigepolder deels onder water


hedwige wellicht deels onder water


PVV Paul ter Linden stelt vragen:
Ontpoldering Hedwige vergroot overstromingsgevaar

Groen licht voor plan Hedwigepolder onder water.?
Bleker:hierna niet meer ontpolderen?


Red de Hedwigepolder stop vreemd natuurbeleid


16052012
geen steun voor plan bleker hedwigepolder
kamer tegen plan van bleker lot hedwigepolder blijft ongewis
30052012 brussel start procedure wegens hedwigepolder

05062012
EU kan Nederland niet dwingen Hedwige te ontpolderen

2012:


14062012

De Babylonische spraakverwarring van Europa.     De brief van de EU commissie aan de Nederlandse regering betreffende het natuurherstel Middengebied in De Westerschelde roept in de provincie  Zeeland veel negatieve reacties op. Hier vraagt men zich luidop af: Waar bemoeit de EU zich mee? Volgens de internationale regels kan EU pas een oordeel vellen na het gerealiseerde herstel. Is men bij de EU hiervan niet op de hoogte?     Het afdwingen van het ontpolderen riekt naar een éénzijdige benadering cq dogma : er zal en moet ontpolderd worden. Ondanks het feit dat de FAO meldde dat goede landbouwgrond niet aan voedselproductie onttrokken mag worden. Internationale organisaties spreken elkaar op dit dossier systematisch tegen . Ontpolderen brengt geen nieuwe slikken,  dit wil de  EU vanuit een ivoren toren,  maar brengt precies het tegenovergestelde: dichtgeslibde gebieden. Dat is een korte termijn visie en totaal niet duurzaam. Mens en dier, flora en fauna, moeten verdwijnen, allen hebben te lijden onder deze gekte van bemoeienissen van personen die geen binding hebben met deze cultuurhistorische belangrijke gebieden.     KORTOM: Een beschamende uitspraak van een EU commissaris, die ook de weg kwijt is in dit dossier.      Namens Stichting en Actiecomité “Red onze Polders” M. de Feijter, Tel 06 54362376

29052012

Bij Baalhoek en bij Zeedorp komen 5 nieuwe strekdammen in de Westerschelde. Die moeten bijdragen aan het natuurherstel voor het middengebied in de Westerschelde, goed voor 62 ha.   Woensdagavond 30 mei is er een info avond bij camping De Zeemeeuw Knuitershoek 3  bij Ossenisse/Zeedorp,  19 tot 21 uur.
Binnenkort te zien op www.redonzepolders.nl  een film van de excursie bij Nummer Eén.   Groeten Nout en Magda de Feijter

22052012
Afgelopen tijd was en is nog steeds voor een aantal Red onze Poldermensen een spannende en drukke tijd. Hierbij ontvangt u een brief, die we vandaag verstuurd hebben naar Tweede Kamerleden om onze zorg en onrust te laten weten.    Aan de leden der Tweede Kamer der Staten Generaal
Te Den Haag

Betreft:  stemming dinsdag 22 mei ontpolderen


Zaamslag 21 mei 2012


Geachte leden,

A.s. dinsdag vindt de stemming plaats over de moties uit het debat over het alternatief plan met de heer Bleker inzake de Hedwige.

Wij hebben met aandacht de inbreng van uw leden en die van de heer Bleker gevolgd.

Wij constateren daarbij het volgende:
Dat er in de Tweede Kamer een heuse meerderheid tegen ontpolderen is. Echter: partijpolitieke verschillen gaan bewerkstelligen dat de kans dat alsnog zou*****er onze polders binnenkomt wordt vergroot. Het betekent dat dit dossier alleen maar verliezers kent met naast de gedupeerden in Zeeland ook (het aanzien van) de Tweede Kamer. Wij hopen dat uw Kamer zich dinsdag a.s. over de eigen schaduw heen kan zetten en alles in het werk stelt om een wijs besluit te nemen. Mede met het oog op de verkiezingen van 12 september staat de geloofwaardigheid van de Tweede Kamer direct op het spel. Verdeeldheid in dit dossier speelt alleen maar diegenen in de kaart die uiteindelijk duizenden hectares goede landbouwgrond onder water willen zetten,waarvan de noodzaak niet aantoonbaar is. Door de gespletenheid in de Tweede Kamer zijn zij de lachende derde. Zij zullen ook moed putten uit deze overwinning, ook al omdat zij straks met een voor velerlei uitleg vatbare regelgeving nieuwe grootschalige ontpolderingen kunnen afdwingen

In het meest recente debat zijn nog ook nog een aantal belangrijke details in het ongewisse gelaten. Ook hiervoor vragen wij uw aandacht bij uw voorbereiding voor de stemming van a.s. dinsdag.

Zo zijn er geen harde/transparante garanties dat in de toekomst niet meer wordt ontpolderd.
In een aantal moties wordt dit benoemd: niet meer ontpolderen in de toekomst. Hoe hard zijn deze garanties?

Kunt u svp in het debat toetsen of de procedure van art.2 lid 3 van de Habitatrichtlijn wel is gevolgd in 2005? Duidelijkheid hieromtrent ontbreekt volledig.

De monitorings-commissie van de heer Bleker kan met gemak alsnog de gehele Hedwige aandragen. Ook uit de brief van de E.C. blijkt dat ook van die kant vervolgaanwijzingen kunnen komen. Deze gevaren worden in geen enkele motie afgetimmerd omdat daartoe het juridisch kader ontbreekt.

De Staatssecretaris spreekt over nieuwe baggermethoden waardoor geen ontpoldering meer nodig is. Deze zijn ook reeds toegepast bij de 3e verdieping.
Natuurcompensatie voor de 2e verdieping heeft op het land plaats gevonden. Totaal 2500 ha zogenaamde nieuwe natte natuur heeft het Zeeuwse landschap drastisch verandert. Veel mensen herkennen”hun roots en habitat” niet meer.  Begrijpt u dat de bevolking in Zeeland zich zwaar belazerd voelt?

De Tweede Kamer zou de staatssecretaris kunnen opdragen om (openlijk) te onderhandelen met Vlaanderen. De minister-president van Vlaanderen, de heer Peters, heeft sept. 2010.    klip en klaar verklaard dat er met hem te praten valt tijdens een werkbezoek van provinciale staten van Zeeland. Vergeet aub niet dat Zeeland en Den Haag ook een aantal sterke troeven in handen heeft voor de besprekingen met Vlaanderen:
De nieuw te bouwen Sluis bij Terneuzen, de gewenste toegankelijkheid tot Gent
Toegang haven Antwerpen en de veiligheid van deze stad.

Knelpunten waarbij Vlaanderen in gebreke blijft zijn oa:
De waterafvoer van het Vlaamse achterland via de kanalen en gemalen in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij de scheepvaart hinder ondervindt.
De nog niet volledig werkende rioolzuivering van de stad Brussel, waardoor directe lozing op de Westerschelde nog steeds plaatsvindt.

Het in 2005 gesloten verdrag is nog wel geldig, maar ondertussen achterhaald en de passages rondom ontpolderen verouderd.
Een gegeven uit het verleden geeft aan, dat er mogelijkheden zijn om een besluit bij te stellen:
Eind jaren 70 van de vorige eeuw werd een Brug/Tunnel combinatie over en onder de Westerschelde 6 weken voordat de opdracht zou worden verstrekt, afgeschoten ten behoeve van de haven van Antwerpen. De dreigende taal (spierballentaal) van de Vlaamse overheid, onderdeel van de meer Latijnse manier van politiek bedrijven, neemt niet weg dat onze buren uiterst pragmatisch zijn en blijven. Ook zij kennen het principe van verdeel en heers maar al te goed en zullen dat blijven toepassen in Den Haag.

Wij denken en verwachten dat van  onze Vlaamse buren, gezien de resterende zware dossiers, wel enige coulantie met de Zeeuwen mag/kan worden verwacht. Temeer omdat helder is dat het hele ontpolder-dossier gekunsteld is en door de nieuwste inzichten achterhaald blijkt.

Indien de eigenaren en pachters bereid zijn vrijwillig hun grond af te staan voor 1/3 Hedwige hetgeen de staatssecretaris suggereert, dan is dat een basis om verder te onderhandelen. Vlaanderen heeft geen enkel belang erbij om nog eens 3 polders daarbij te laten sneuvelen.

Rest nog de Europese Commissie die zich kennelijk laat verleiden om voor haar beurt te spreken waarbij de indruk ontstaat dat het ontpolder dossier wordt ingegeven door Europa.
Wij brengen u in herinnering dat de architecten van dit plan gedeputeerden en ministers van Nederlandse huize waren. Derhalve lijkt het ook gerechtvaardigd dat deze vervangen worden door betere plannen .Ook hier staat veel op het spel namelijk een bevolking die de bemoeienis van Europa niet ziet zitten en zich afkeert.
Ontpolderen zal het beoogde herstel niet behalen. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat het juist averechts werkt omdat polders zullen dichtslibben.

Geachte leden van de Tweede Kamer, wij vragen uw dringend het verdrag  te herzien en te kiezen voor natuurherstel buitendijks in de gehele Delta.


Hoogachtend

Mevr. L. Flikweert, voorzitter
Mevr. M.T. de Feijter, secretaris


Morgenmiddag 22 mei zal het debat en/of stemming in de Tweede Kamer via tv  omroep Zeeland te volgen zijn.     In de andere bijlage vraagt de penningmeester aan de donateurs om hun bijdrage te voldoen. Een aantal heeft al gedoneerd, voor dezen ter kennisname, want ook de mogelijkheid voor automatische incasso is mogelijk, zie de bijlage. Machtiging kan te allen tijde weer worden ingetrokken en een eenmaal afgeschreven bedrag kunt u als u dat wilt binnen een bepaalde tijd terug laten boeken. Automatische incasso is kostenbesparend en efficiënter . Graag bij betaling uw postcode en plaatsnaam vermelden. Bent u nog geen donateur? Door gebruik te maken van het formulier steunt u het actiecomité. En dat voor slechts minimaal  10 euro per jaar!.     En we hopen dat we velen van u zullen zien bij de excursie aanstaande donderdag 24 mei bij het buitendijks natuurherstelproject tussen Breskens en Hoofdplaat. Bij het gemaal te Nummer Eén, aanvang 19 uur.     We wensen u allen het beste en graag tot ziens, Nout en Magda de Feijter
Voor de stemming  dinsdag 22 mei in de Tweede Kamer over plan Bleker2 heeft Stichting en Actiecomité “Red onze Polders” bijgaande brief verstuurd naar de Tweede Kamerleden.     In deze brief stellen wij dat:
  • Dat er in de Tweede Kamer een heuse meerderheid tegen ontpolderen is. Echter: partijpolitieke verschillen gaan bewerkstelligen dat de kans dat  alsnog zout water onze polders binnenkomt wordt vergroot. Het betekent dat dit dossier alleen maar verliezers kent met naast de gedupeerden in Zeeland ook (het aanzien van) de Tweede Kamer.
  • De  Scheldeverdragen achterhaald zijn en herzien dienen te worden.
  • Voortschrijdend inzicht geeft aan dat ontpoldering niet bijdraagt aan het beoogde natuurherstel, maar juist averechts werkt.
  • Ontpoldering iets is op korte termijn, maar geen duurzame oplossing
  • Het dossier te complex is .
  • Geen harde garanties zijn voor verdere ontpolderingen.
  • Zijn alle procedures wel goed gevolgd in 2005? Etc etc.
    Kortom een brief over wat ons hevig bezig houdt in deze kwestie, waarvoor wij dringend aandacht vragen van het parlement.     Namens Stichting en actiecomité “Red onze Polders”     Info: M. de Feijter Tel. 06 54362376    

Beste   Ik wil jullie even laten weten dat de Tweede Kamer zojuist heeft besloten het debat over de Hedwigepolder morgen voort te zetten. Het wordt morgenochtend ingepland. De tijd staat nog niet vast, maar waarschijnlijk zal dat om 10.15 uur zijn. (de vergaderingen beginnen 's morgens om 10.15 uur)     De  tijd om een busreis te organiseren is helaas te kort. U kunt uiteraard op eigen gelegenheid naar Den Haag gaan om het debat bij te wonen.   Met vriendelijke groet,   Magda de Feijter   

RED ONZE POLDERS

De Stichting en het Actiecomité “Red onze Polders” organiseert voor donateurs en belangstellenden een interessante excursie naar de buitendijkse ontwikkeling van nieuwe natuur in De Westerschelde bij Nummer Een tussen Hoofdplaat en Breskens.

Adri Provoost van waterschap Scheldestromen, ontwerper en betrokken bij dit project zal onze gids zijn.

Datum:   donderdag 24 mei aanvang 19.00 uur
Locatie:  verzamelen bij het gemaal Nummer Een,
        te bereiken vanaf de weg Hoofdplaat - Breskens.
Na de excursie praten we na in café De Vriendschap te Hoofdplaat


Opgave via mail: eendragt@ziezo.biz   tel. 0115 431718

Secr. Nout en Magda de Feijter


UITNODIGING


Buitendijks natuurherstel is de oplossing om niet te ontpolderen!

Het buitendijks natuurherstel in De Westerschelde is al volop in ontwikkeling.
De Stichting en het Actiecomité “Red onze Polders” nodigen u uit om een kijkje te nemen bij dit project van deze buitendijkse natuur  bij Nummer Een tussen Hoofdplaat en Breskens.

Adri Provoost van waterschap Scheldestromen, ontwerper en betrokken bij dit project zal onze gids zijn.


 
Aan de heer commissaris Potocnik                              
Directoraat generaal Milieuzaken.
B – 1049  Brussel
België

Tevens per e-mail janez.potocnik@ec.europa.eu

Betreft: Natuurherstel Westerschelde.

datum: 14 mei 2012


Geachte heer Potocnik,

Red onze polders is een organisatie die het niet eens is met de wijze waarop de besluitvorming rond het Natuurherstel Westerschelde heeft plaatsgevonden en nog plaats vindt. Aangezien wij zeer verontrust zijn over de laatste ontwikkelingen wenden wij ons nu rechtstreeks tot U.
Onze zorg is dat in de toekomst nog meer grote hoeveelheden vruchtbare landbouwgrond opgeofferd zal worden om te komen tot natuurherstel in De Westerschelde. Naar ons bevinden kan het natuurherstel van de zeearm De Westerschelde uitstekend buitendijks  plaatsvinden. Zie hiervoor het project van waterschap Scheldestromen tussen Hoofdplaat en Breskens. Projectleider is de heer Provoost, te bereiken via mailadres: adrie.provoost@scheldestromen.nl

Voorts hebben wij kennis genomen van uw brief aan de Staatssecretaris van Nederland , de heer Bleker. Deze brief heeft onze onrust niet weggenomen en wel om de volgende redenen:
U schrijft daarin o.a. dat u akkoord gaat met zijn laatste voorstel en zegt het belangrijk te vinden dat er een monitoringscommissie komt met als taak de achteruitgang van de Westerschelde te monitoren. Daarnaast zegt u dat als er wetenschappelijke redenen zijn om de rivier meer ruimte te geven u alsnog zult ingrijpen.
Wij als verontrustte burgers constateren dat de wetenschappers in dit dossier over elkaar heen buitelen en dat het er maar net van afhangt wie er ingehuurd wordt. Hetzelfde geldt voor de onafhankelijke commissies waarmee wij zoet gehouden zijn.
Die wetenschappers die waarschuwen voor dramatische vervuiling en achteruitgang van de veiligheid worden systematisch terzijde geschoven. Diegenen die goed kunnen onderbouwen hoe natuurherstel in de Westerschelde zelf plaats kan vinden eveneens.
Wij willen u daarnaast meedelen dat wij zeer verbaasd zijn over het gebrek aan consistentie waarmee u deze zaak behandelt. Dit willen wij als volgt onderbouwen:
20 oktober 2009  schrijft u in antwoord op vragen van Nederlandse en Belgische

1
Europarlementariërs dat de Nederlandse instanties slechts toestemming kunnen geven voor de geplande uitdieping van de Westerschelde als is gebleken dat dit de natuurlijke kenmerken van het natura 2000 gebied van de Westerschelde niet zal aantasten en nadat zij in voorkomende gevallen het publiek inspraak hebben geboden. In eerdere antwoorden op vragen van het voormalige parlementslid mevrouw Corbeij hebt u er ook op gewezen dat het aan Nederland is om de juiste maatregelen te treffen. Het is algemeen bekend dat de laatste verdieping geen schade heeft toegebracht. Toch ligt er een scala aan maatregelen gebaseerd op het verleden.
Wij vragen ons werkelijk af wat u nu daadwerkelijk toetst.

Volgens ons verplicht het Europese kader Nederland om de biologische diversiteit te waarborgen door voor 2010 de achteruitgang te stoppen.
Daarvoor zijn een groot aantal wetmatige stappen nodig die wij hier niet herhalen omdat ze u welbekend zijn,Een belangrijk punt is hierbij haalbaar en betaalbaar: met zo min mogelijk inspanning en gevolgen voor burgers en economische sectoren. Daarnaast dient maatschappelijk draagvlak te worden meegewogen.
De bevolking werd op een bijeenkomst  in 2005 te  Terneuzen door de toenmalige minister Veerman voor voldongen feiten gesteld 
De minister deelde mee dat om te voldoen aan Europese eisen diverse gebieden in Zeeland ontpolderd moesten worden.Van inspraak was vooropgezet geen sprake omdat de bevolking al eerder te kennen had gegeven geen ontpoldering te willen werd dat gemakshalve achterwege gelaten.
Wij stellen vast dat die rapportages die in het kader van Natura 2000 op tafel hadden moeten liggen niet beschikbaar zijn .
Wat hier werkelijk gebeurd is, is achterkamertjes politiek met de haven van Antwerpen en de natuurorganisaties aan tafel, hetgeen heeft geleid tot een compromis wat vooral goed is voor de haven van Antwerpen en de natuurorganisaties. Maar waarschijnlijk niet voor de natuur. De haven wilde geen gezeur van  onze zeer machtige natuur organisaties en jarenlange procedures. Zekerheidshalve zijn de verdragen ook nog in het verdrag met Vlaanderen gefietst.
Wat wij ook verbazingwekkend vinden is dat er natuurherstel dient plaats te vinden gebaseerd op de situatie tot begin van de vorige eeuw. Waarom eigenlijk niet tot de middeleeuwen toen waren de aangewezen gebieden land en de Westerschelde uitermate smal?
Wat ons nog het meeste steekt is dat het allemaal schijnt te moeten van de Europese Unie.
Dit nu is klaarblijkelijk een volstrekt oncontroleerbaar proces voor ons als burgers maar kennelijk ook voor onze volksvertegenwoordigers.
Wij vragen u helderheid te verschaffen over de aanleidingen en de procedures die hier gevolgd hadden moeten worden en wel op een manier die ook de juridische toetsen kan doorstaan. Daar hebben wij als bevolking toch wel recht op.

De haven van Antwerpen pleit er ondertussen voor om een nieuwe koers te varen. Wel voor zover zij meelezen , wij zullen niet schromen om over iedere vorm van baggeren een procedure te beginnen, tenzij men een totaal nieuw en op de huidige vernieuwde inzichten akkoord wordt gesloten waarbij wordt afgezien om uiteindelijk nog meer ha te ontpolderen.
Maar ook van de Europese Commissie verwachten wij totale transparantie en een duidelijke en onderbouwde verklaring van haar handelen.


2
Er zal ongetwijfeld bij u worden aangedrongen om van de politieke constellatie in Nederland gebruik te maken en met een aanwijzing te komen. Wij verzoeken u daar geen gehoor aan te geven maar Nederland zelf de oplossingen te laten formuleren.
Wij zenden een afschrift van deze brief naar alle betrokken volksvertegenwoordigers in de hoop dat er enkele bij zijn met gevoel voor objectiviteit en transparantie.

In dit kader van transparantie vragen wij aan u : op grond van welke wetenschappelijke argumenten heeft u het buitendijks natuurherstel bij de plaat van Ossenisse afgewezen? En waarom geeft u op voorhand advies, terwijl het volgens de habitat richtlijnen pas achteraf getoetst dient te worden door de EU?
Eveneens vragen wij u of het u bekend is, dat in ontpolderde gebieden, in de doodlopende stroomgebieden het neerslaan van vervuild en giftige stoffen een groot probleem zal worden?
In het Verdronken Land van Saeftinghe is dit al een groot probleem met gevolgen in de kringloop van flora en fauna. Dit is toch niet het beoogde natuurherstel voor De Westerschelde?

Het spijt ons dat wij deze brief moeten schrijven . Indien er inspraak was geboden en overleg met de bevolking was dit waarschijnlijk niet nodig geweest.Wij verzoeken  u ons binnen 4 weken schriftelijk te bevestigen dat u Nederland vrij laat in de te nemen maatregelen ter bevordering van het herstel van De Westerschelde voor zover dit noodzakelijk is.

Bijgaand treft u een uitnodiging om een kijkje te nemen bij het aangelegde project natuurherstel in De Westerschelde. We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Mocht de datum u niet schikken, wij willen graag voor u een afspraak maken om dit unieke project met eigen ogen te bekijken.

Hoogachtend,
Namens de Stichting “Red onze Polders”
Mevr. L. Flikweert, voorzitter
Mevr. M.T. de Feijter – Dekker, secretaris.


25042012   Bericht ontvangen van het ministerie:
Vanavond, woensdag, geen debat over Westerschelde, de Tweede Kamer heeft een brief van de staatssecretaris gevraagd over wat het Kabinet nu gaat doen. Die brief moet morgen worden verstuurd. Daarna wordt door de Tweede Kamer besloten over voortzetting van het debat.     Vriendelijke groeten Magda de Feijter

 Morgenmiddag ,  woensdag, wordt pas bekend gemaakt of het debat over plan Bleker  door zal gaan.

  Mede door onderstaand bericht om het dossier controversieel te verklaren kan het demissionaire kabinet het dossier niet verder behandelen.

 Daarom hebben wij besloten om de busreis naar Den Haag niet door te laten gaan

 Vriendelijke groeten

 Magda en Willy

 
 PVV wil Hedwigepolderdossier controversieel verklaren

 De Partij voor de Vrijheid zal morgen tijdens de Regeling van Werkzaamheden in de Tweede Kamer bij monde van PVV-Kamerlid Richard de Mos voorstellen om het Hedwigepolderdossier controversieel te verklaren.
 “Nu het Kabinet gevallen is, moeten er aangaande het Hedwigedossier geen onomkeerbare stappen worden gezet”, aldus De Mos.

 Nadat het PVV referendumvoorstel vrijdag was gesneuveld, had De Mos al aangegeven staatssecretaris Bleker niet te steunen in zijn strapatsen om een derde deel van de Hedwigepolder onder water te zetten.

 De Mos: “Wij zijn tegen ontpoldering van de Hedwigepolder en zullen daar op blijven inzetten, ook tijdens de komende verkiezingen”!


22042012
Beste mensen,
Het nieuws over plan Bleker 2 heeft nog steeds de volle aandacht. Het debat in de Tweede Kamer werd plots afgebroken vanwege een twitter met een vermeende boodschap van de EU commissie.   Daar komt nu een vervolg op aanstaande woensdag 25 april om 19 uur. Gezien de ontstane situatie door het mislukt overleg in het Catshuis is dit nog een onzekere factor. Het actiecomité wil toch voorbereidingen treffen om er heen te gaan. We vertrekken vanuit Hulst dan om 15.30 uur en zo verder langs Terneuzen – Kapelle- Wouwse Tol. Wilt u mee, geeft u zich dan zsm op, dit onder voorbehoud van al of niet doorgaan, via dit mail adres eendragt@ziezo.biz  met vermelding van uw telefoonnummer. Bij genoeg deelname kunnen we de bus bestellen.   Vriendelijke groeten Nout en Magda de Feijter
PERSBERICHT     Voorlopige reactie na mislukt Catshuis overleg..   Actiecomité “Red onze Polders”  dringt er op aan dat verantwoordelijke bestuurders wederom niet wegvluchten voor hun verantwoordelijkheden. Slotconclusie mag niet zo zijn dat de Hertogin Hedwigepolder  door bestuurlijk falen onder zout water wordt gezet.     Namens het actiecomité
  1. de Feijter, secr.
tel 06 54362376DEBAT                          U kunt zich  opgeven


Tijd vertrek en aanvang debat is bekend, niet meer ’s avonds maar in de morgen.

Beste mensen,
 

Het plan van de heer Bleker wordt aanstaande donderdag 19 april besproken in de Tweede Kamer, aanvang 11.15    uur.
 

Het actiecomité organiseert een busreis naar Den Haag om het debat bij te wonen.

Gaan jullie weer allemaal mee om te laten zien dat het ons serieus is:  geen zout water in de polder!
 

Vertrek

Hulst   Stationsplein                          7.30     uur

Terneuzen Busstation bij de sluizen 8.00     uur

Kapelle Wegenwachtstation             8.30     uur

Wouwse Tol                                      9.00      uur

 

Opgave zsm

Kees de Broekert  tel 0113 639395

Magda de Feijter   tel 0115 431718   mail eendragt@ziezo.biz

Willy Dobbelaer    tel 0114 313916   mail wencdobbelaer@orange.nl


Neem lunchpakket en identiteitsbewijs mee. In de Tweede Kamer is met chipknip koffie ed te verkrijgen.

 
Tot donderdag

Namens het actiecomité

Kees, Magda en Willy


Aanstaande vrijdag wordt in de vergadering van de Provinciale Staten het plan besproken, zie www.zeeland.nl  Wat zullen daar de reacties zijn? U kunt het bijwonen.

 


13 april 2012

Beste mensen,     Zopas kregen wij bericht dat de heer Bleker zijn plannen voor het natuurherstel Westerschelde naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot onze grote teleurstelling wordt een/derde gedeelte (100 ha) van de Hedwige ontpolderd en staan Schorer en Welzingerpolder in Walcheren ook in de planning evenals de Appelzak.     De brief en de kaarten zijn te bekijken op www.rijksoverheid.nl/nieuws.     Volgens de laatste berichten komt de heer Bleker maandag naar Zeeland om het uit te leggen.     We verzamelen graag uw reactie, vragen,  voor de heer Bleker. Zou u deze voor aanstaande zondagmiddag naar ons toe willen sturen? Mail: eendragt@ziezo.biz     We wensen de betrokkenen, die de dupe zijn van dit plan heel veel sterkte.     Vriendelijke groeten Nout en Magda de Feijter    12 april 2012

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

We vragen dringend uw aandacht met betrekking tot de ontwikkelingen betreffende het dossier Natuurherstel Westerschelde.
De geruchten om een gedeelte van de Hertogin Hedwigepolder onder zout water te zetten heeft ons zeer verontrust.
We gaan er nog steeds van uit dat de afspraken in uw regeerakkoord beslissend zijn om deze polder niet te ontpolderen. Eveneens verwijzen wij naar de besluitvorming en instemming van Eerste Kamer en Tweede Kamer met het verdrag met Vlaanderen. Instemming omdat voor de Hedwigepolder een alternatief gezocht zou worden.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:
•    Red onze Polders is van mening dat natuurherstel in de Westerschelde zelf  veel meer kansen heeft. In een proefproject bij Hoofdplaat, Nummer Eén en bij Ossenisse zijn de resultaten al te zien. En de kosten zijn beduidend lager.
•    Graag brengen wij het gezamenlijke rapport van de commissie Nijpels en Deltares dd 15 dec. 2008 onder uw aandacht, waarin geconcludeerd wordt dat het effect van ontpolderen van de Hedwigepolder zo klein is dat het geen argumenten voor of tegen ontpolderen oplevert. Dus de Hedwigepolder is helemaal niet de beste oplossing voor natuurherstel! Dit rapport is naar u toegestuurd met kenmerk DRZZ.2009/699 op 16 februari 2009
•    De alternatieven zoals voorgesteld door staatssecretaris Bleker middels het rapport Deltares vermeldt in bijlage A van het Deltaresrapport een nieuwe visie op de Westerschelde die ook voor Vlaanderen en Antwerpen van groot belang is.
•    We ondersteunen de ideeën om duurzaam natuurherstel te realiseren door procesherstel in de Westerschelde. Dit dient verder uitgewerkt te worden.
•    Door alle procedures met onteigening etc. zal het nog vele jaren duren voor de Hedwigepolder daadwerkelijk onder water staat.
•    Verder verwachten wij dat de gestelde natuurhersteldoelen niet bereikt kunnen worden, omdat de polder snel dichtslibt met het vervuilde slib uit het industrie- en havengebied.

CONCLUSIE:   
Natuurherstel in een ondergelopen polder heeft totaal geen zin.
De taak van EUcommissie  is de controle achteraf, toetsing of het gestelde doel bereikt is.  Dan pas heeft de commissie recht van spreken.

Stichting en Actiecomité zullen alles in het werk stellen om ontpoldering te voorkomen.


Hoogachtend,

L. Flikweert, voorzitter.
M. de Feijter, secretaris.PERSBERICHT.


Stichting en Actiecomité “Red onze Polders” heeft met verbijstering kennis genomen van persberichten dat staatssecretaris de heer Bleeker (CDA)0 zou overwegen om een deel van de Hedwigepolder onder water te zetten.

 
Een politieke oplossing die eigenlijk alleen maar verliezers kent.
 

De grootste verliezer is het huidige kabinet. Het breekt immers een gegeven woord: de Hertogin Hedwigepolder blijft droog.

Verliezers zijn ook de agrariërs die in de Hedwige en andere delen van Zeeuws-Vlaanderen steeds meer goede landbouwgrond onder zout water zien verdwijnen.

Dit resulteert in een snel oprukkende verzilting.

De huidige generatie politici die verantwoordelijk is voor deze slechte en ondoordachte besluitvorming zal op korte termijn geen getuige zijn van de funeste uitwerking van dit sluipende verziltinggevaar.


Nieuwe generatie boeren plukken hiervan de wrange vruchten.

Secr. A. de Feijter

Tel 0654362376

    OPROEP   Beste allen,         Morgen, vrijdag 23 maart zal er een protest gehouden worden bij het bezoek van de Statencommissie REW aan Waterdunen. De commissieleden krijgen in het gebouw voorlichting over het plan Waterdunen.    Het actiecomité roept u allen op om naar het voormalige Veerplein in Breskens te komen om 13.30 uur om te protesteren tegen dit ongewenste plan. Carpooling van busstation bij de sluizen te Terneuzen  vertrek 12.45 uur     Namens het actiecomité “Red onze Polders”     Groeten   Nout en Magda de Feijter


Beste allen,

 Graag nodigen wij u uit om de de interessante bijeenkomst van “De Levende Delta” bij te wonen.

De samenwerking met “De Levende Delta” en “Red onze Polders” is goed.

In mei wordt door “Red onze Polders” een excursie georganiseerd, waarbij allen uitgenodigd worden. Nader bericht hierover volgt nog.

 Vriendelijke groeten,

Nout en Magda de Feijter

 
 

Secretariaat: Brugstraat 32    

                                    4475 AP Wilhelminadorp              

          Tel.: 0113-211238

                             E-mail : info@delevendedelta.nl

                  Internet: www.delevendedelta.nl

                   KvK Zeeland:  2204589

 Rabobank Oosterschelde:  34.60.15.391


 BETREFT: UITNODVan de redactie De Gratis Krant van Nederland:
De Groene Maffia Nederland uit, te beginnen in Zeeland!er is maar 1 alternatief voor ontpolderen: NIET ontpolderen!Niet elke m2 water of land hoeft 100en jaren hetzelfde te blijven!


 Hedwigepolder toch ontpolderd of niet!

Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 09 oktober 2009 @ 13:00 GMT+1

 Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties  

Geplaatst door Ceesboogaart op Dinsdag 01 september 2009 @ 09:16 GMT+1

Deze bewerk ik opnieuw, bleek dat deel tekst wegviel doro max. aantal tekens per artikel, moet ik uit archief terughalen) Ontpoldering nu per jaar in aparte rubrieen, grotendeels uit archief terughalen dus. Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!

Geplaatst door Ceesboogaart op Woensdag 26 augustus 2009 @ 10:26 GMT+1

 Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!

Geplaatst door Ceesboogaart op Donderdag 15 januari 2009 @ 21:48 GMT+1

 Groene Maffia - 2025: Zeeland overstroomd dankzij Groene Maffia

Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 25 januari 2008 @ 11:55 GMT+1

 Ruimtelijke Ordening - Groene Maffia - Zeeuwse polders toch onteigend tegen afsp

Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 25 mei 2007 @ 11:16 GMT+1 Ruimtelijke ordening- Groene Maffia ? - Ontpoldering

Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 10 maart 2006 @ 06:14 GMT+1Stormvloeden en grote overstromingen in Nederland (wikipedia)

838 - 1014 - 1134 - 1163 - 1164 - 1170 - 1196 - 1212 - 1214 - 1219 - 1248 - 1277 - 1280 - 1282 - 1287 - 1288 - 1322 - 1334 - 1362 - 1375 - 1377 - 1404 - 1421 - 1424 - 1468 - 1477 - 1509 - 1514 - 1530 - 1532 - 1552 - 1570 - 1675 - 1682 - 1686 - 1703 - 1717 - 1820 - 1825 - 1906 - 1916 - 1953 - 2006

Rond 1000 had Nederland nog een gesloten kustlijn, de Waddeneilanden en Waddenzee bestonden nog niet, men kon zo van Texel naar Den Helder lopen, de Zuiderzee/Ijsselmeer bestond nog niet en daar waren vele dorpen, de Haarlemmermeer en Biesbosch bestonden ook nog niet.
Door overstromingen zijn er vele gaten geslagen in onze kustverdediging, zijn er tientallen dorpen in de zee verdwenen, en talloze mensen en dieren hebben het leven verloren.


Zo zag het eruit 800nC


 

BNdeStem 05032010 (niet meer terug te vinden in
archief...geeft wel 1 resultaat maar toont het niet)
 

Torenhoge kosten natuur

DEN HAAG - De aankoop van grond voor nieuwe natuur in Nederland dreigt
een financiële ramp te worden. Er is nauwelijks zicht op de totale
kosten. Dit blijkt een rapport dat een werkgroep van verschillende
ministeries deze week aan de Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat het
tekort verder op zal lopen tot 2,5 miljard euro. Als het project in 2018
is afgerond, zal er nog eens bijna twee miljard extra moeten worden
geïnvesteerd. Bovendien ontstaat er dan een structureel tekort van 103
miljoen per jaar voor het beheer van de grond. Er is nooit vastgelegd
hoeveel de nieuwe natuur zou mogen kosten. Intern circuleerden ramingen
van vijf miljard euro, maar die zijn nooit officieel geworden. De Kamer
heeft tot nu toe nog nooit gevraagd naar een raming van het project,
waarvan de uiteindelijke kosten nog altijd niet bekend zijn. Het kabinet
heeft het rapport besproken in de laatste ministerraad voor de val van
Balkenende-IV, maar er geen oordeel over geveld. Het is nog niet
duidelijk of de Kamer demissionair landbouwmini-ter Gerda Verburg er
over zal ondervragen. De Rekenkamer oordeelde enige tijd geleden
kritisch over het aankopen van alsmaar nieuwe natuurgebieden.


 

Sinds 2007 hebben de provincies volledige
beschikking over de besteding
van het rijksgeld voor inrichting van het platteland. Dit geld wordt
besteed aan diverse rijksdoelen zoals recreatie om de stad, de
ecologische hoofdstructuur, Natura 2000 en ruilverkavelingen voor de
landbouw. Het gaat om bijna 3,9 miljard euro rijksgeld voor de periode
2007-2013.
 
Copyright © door De Gratis Krant van Nederland Alle Rechten Voorbehouden.

Gepubliceerd op: 2012-02-02 (2483 maal gelezen)

[ Ga terug ]
 
 

Content ©

 
 
De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

http://www.degratiskrantvannederland.nl
http://www.gratiskrantvannederland.nl
http://www.krantvannederland.nl
http://www.degratiskrant.nl

http://www.modaalpartij.nl
http://www.demodaalpartij.nl

http://www.forumvannederland.nl
http://www.forumvannederland.nl

Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
Gebruik backend.php or ultramode.txt
Voor een gewone site gebruik
deze link