Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Welzijn: Schaf de vakbonden af !
Geplaatst op Donderdag 10 juli @ 11:00:00 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Welzijn Medezeggenschap in Nederland !?

Naast politieke medezeggenschap , zie daarvoor :Een beter Nederland met echte democratie?
is er ook medezeggenschap in bedrijven en andere instellingen, maar werkt dat wel echt, of is het meer
om de schijn op te houden?

Toch een beetje vreemd dat als de economie de pan uit rijst, de werkgevers vette winsten opstrijken,
topinkomens exhorbitant worden, kabinetten geld over de balk gaan smijten en de burger/werknemer
amper het inkomen ziet stijgen. zie Loonmatiging, ik ben belazerd !

Hoe is 't nu geregeld en hoe kan 't beter?

Medezeggenschap in bedrijven
(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)
Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de (arbeids)omstandigheden, arbeidsrelatie en de organisatie door werknemers of andere direct betrokkenen, zoals studenten/cliënten (bij onderwijsinstellingen en zorginstellingen) of ouders (bij scholen).

Arbeidsorganisaties
Medezeggenschap bij arbeidsorganisaties in Nederland kan op twee niveaus plaatsvinden:
Binnen de onderneming. In dit geval is sprake van medezeggenschap door een ondernemingsraad (of eventueel een personeelsvertegenwoordiging).
Ondernemingsoverschrijdend. In dit geval is sprake van medezeggenschap door vakbonden.

Helaas zijn de vakbonden na de jaren 70 van de vorige eeuw steeds meer de uitvoerder van a-sociaalbeleid
geworden van opeenvolgende kabinetten en zijn veel sociale wetten afgebroken dankzij hen en niet ondanks hen, mede doordat zij vanuit een afhankelijke positie met de werkgevers "onderhandelen".
Ook hun eigen organisatie kenmerkt dat, tegen het jaar 2000 bijvoorbeeld werden echte vakbonds- mensen/kader en advocaten vervangen door pas afgestuurden, vooral vrouwen, om het nep-emancipatieideaal te kunnen verwezenlijken, waarvan de (betalende) leden dan de dupe werden.

beter zou zijn de globale arbeidvoorwaarden op te nemen in wetten, de 1300 CAO's zijn tenslotte enkel bureaucratie en bonden zijn steeds meer uitvoerder van het (a)sociale kabinetsbeleid en staan ten dienste van de werkgevers.

Het vakbondstientje (18,33 euro gemiddeld)
zorgt voor stevige vinger in pap bij bonden van werkgevers, en wie betaalt, bepaalt!
(Dit artikel schijnt "verdwenen" te zijn in de Financiele Telegraaf, alhoewel hun eigen zoekmachine er ook naar verwijst!? Hoezo 2 handen op 1 buik?) De tekst van dat artiel kan je hier integraal vinden.
Zie hier de historie en opbrengst van het vakbondstientje.


Jammer Telegraaf, ik sla alle pagina's die in interresant vind op. Dus hier is de orginele pagina (0,5 Mb in IE-mht formaat)Zie ook: Beter af zonder bonden !?

en Loonmatiging? Niks ervan, hup looneisen !!

Vakbonden maken nu deel uit van het baantjescircus en vriendjespolitiek alles gericht op het eigenbelang
van de vakbondsbestuurders.

Gezien de recente debacles van acties van raden van bestuur en raad van commissarissen wat leidde tot opsplitsing van bedrijven, teloorgang van nederlandse bedrijven en werkgelegenheid, zou het verstandiger zijn de raden van bestuur en raden van commissarissen te vervangen door een ondernemingsraad met uitgebreidere bevoegheid, en een aandeelhouderscomissie.
Zowel aandeelhouders als werknemers zijn gebaat bij een efficiente bedrijfsvoering en voortbestaan van een bedrijf, wat gezien de gebeurtenissen bij Abn-Amro, Fortis en andere blijkbaar niet geldt voor raden van bestuur en commissarissen zoals de heren Groenink en Votron
Dan is ook de status van een aangestelde directeur duidelijk (zie 2e deel) hij is verantwoording schuldig aan
aandeelhouders en werknemers.
Werknemers zijn de olie in de motor van een bedrijf, zij hebben het inzicht, een goede directeur moet het overzicht hebben, tegenwoordig verschuilen zij zich meestal achter een uitgebreide managers-laag, wat niet
echt bevorderlijk is voor de efficiency (en resultaat) binnen een bedrijf.

Niet voor niets geldt het gezegde in veel bedrijven: zijn er 4 managers ziek dan loopt alles ineens weer op rolletjes, zijn er 4 werknemers ziek dan stopt de machine omdat de managers het niet meer gepland krijgen.
Op scholen had je vroeger concierges die alle leerlingen kenden en wisten van wie het absentiebriefje wel of geen fake was, tegenwoordig kunnen 4 absentiemanagers op dezelfde school datzelfde niet meer en krijgen
ouders van leerlingen die niet absent waren, verantwoordingsformulieren van de school, van waar was uw kind.
We zijn een beetje te ver doorgeschoten !

Vooral het een-tweetje dat de raden van bestuur de vergoeding voor commissarissen bepalen en andersom, werken graai-topinkomens in de hand.

Bij een goede medezeggenschap floreert zowel het bedrijf als het inkomen van aandeelhouders en werknemers. En daar heb je de bonden dus niet (meer) bij nodig !


zie ook Pamperbeleid en topinkomens en topsalaris.nl

En Gratis werken met behoud van uitkering is 'moderne slavernij

-------------------------------------------------------------------------
Zie ook het volgende artikel: De mythe van de marktwerking
Ondernemingsraad
(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf.

De ondernemingsraad in Nederland
De rechten en plichten van de ondernemingsraad zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Deze wet zou vervangen worden door de Wet Medezeggenschap Werknemers, maar dat wetsvoorstel is ingetrokken.

'Ondernemingsraad' wordt wel afgekort als 'OR'. GOR staat voor 'Groepsondernemingsraad' (een OR voor meerdere bedrijven binnen ??n concern), COR staat voor 'centrale ondernemingsraad' (een OR voor alle bedrijven binnen ??n concern). Een concern zal in het algemeen meerdere OR'en hebben: een COR, ??n of meer GOR'en, en meerdere OR'en. Naast deze vormen bestaat de EOR, de Europese ondernemingsraad. Deze kan aanwezig zijn binnen een concern wanneer het concern vestigingen heeft in meerdere landen binnen de Europese Unie. De term ondernemingsraad/OR wordt wel voor al deze medezeggenschapsorganen gebruikt.

Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer FTE's werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. Wanneer de onderneming kleiner is moet deze, indien een deel van het personeel dit wil, een personeelsvertegenwoordiging instellen, die ook een aantal bevoegdheden heeft.


Rechten
De ondernemingsraad heeft bij bepaalde typen van beleid, voornamelijk wanneer deze direct de werknemers en hun rechten betreffen, het recht een rol te spelen in de besluitvorming. Dit recht komt met name tot uitdrukking in vier rechten:

Overlegrecht: De OR heeft het recht overleg te voeren met de werkgever over 'aangelegenheden betreffende de onderneming'. De werkgever is verplicht om hieraan mee te werken.
Adviesrecht: Voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben voor de onderneming, moet de ondernemer advies inwinnen bij de OR. De ondernemer moet het advies serieus meewegen in de besluitvorming. Wijkt de ondernemer af van het advies, dan moet hij dit schriftelijk motiveren naar de OR. Wanneer de ondernemer een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de OR, dan moet de ondernemer een maand wachten tot hij het besluit uit mag voeren.
Instemmingsrecht: Voor besluiten die direct betrekking hebben op een aantal personele regelingen (zoals een werktijdenregeling of een regeling met betrekking tot arbeidsomstandigheden) moet de ondernemer instemming hebben van de OR voordat het besluit ten uitvoer kan worden gebracht. Als de OR niet instemt met het voorstel en de ondernemer toch zijn besluit wil uitvoeren, dient hij een gerechtelijke procedure aan te spannen.
Initiatiefrecht: de OR kan de ondernemer voorstellen doen over zaken die de onderneming betreffen. Van het initiatiefrecht wordt door de meeste ondernemingsraden aanzienlijk minder gebruikgemaakt dan de eerder genoemde rechten.
Ook heeft de ondernemingsraad het recht een adviseur in te schakelen.

In de Wet op de Ondernemingsraden zijn de precieze regels vastgelegd waaraan OR en ondernemer zich dienen te houden.

Raad van commissarissen
(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)


In Nederland is de raad van commissarissen het toezichthoudende orgaan van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij heeft de taak het houden van toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn.

De term raad van commissarissen wordt eveneens gebruikt voor een toezichthoudend orgaan in een stichting of een vereniging. Wanneer deze rechtspersonen een publiek-private doelstelling hebben wordt dikwijls de naam raad van toezicht gehanteerd.

De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Voor het uitvoeren van deze taak verschaft de raad van bestuur de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.

Men neemt soms wel aan dat de raad van commissarissen het vertegenwoordigende lichaam van de aandeelhouders is, zodat deze een vinger aan de pols van de raad van bestuur kunnen houden. Dit is strikt genomen niet juist aangezien de raad van commissarissen te allen tijde in het belang van de vennootschap en de onderneming moet handelen, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Commissarissen worden daarom vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld.

Een lid van de raad van commissarissen heet een commissaris. Een lid van de raad van toezicht heet een toezichthouder.

De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering en de centrale ondernemingsraad kunnen personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de centrale ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Bij de stichtingen benoemt de raad van commissarissen of de raad van toezicht zichzelf, behoudens wettelijk voorgeschreven voordrachten dan wel bindende voordrachten. Bij de vereniging benoemt de algemene vergadering deze raad.Raad van bestuur
(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)

De raad van bestuur (RvB) (Engelse benaming: executive board) is het hoogste leidinggevende orgaan van een profit-organisatie (bij voorbeeld een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap) of van een non-profit-organisatie (bij voorbeeld een museum of een bibliotheek). Een raad van bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de onderneming en legt verantwoording af aan een raad van commissarissen (supervisory board), een raad van toezicht of een algemene vergadering van aandeelhouders.

In België is de raad van bestuur ook het leidinggevende orgaan van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De raad van bestuur wordt dan verkozen door en legt verantwoording af aan de algemene vergadering van de leden van de vzw.

Soms wordt het hoogste leidinggevende orgaan van een organisatie raad van bestuur genoemd; juridisch gezien is deze benaming incorrect. De termen bestuurder en directeur worden soms door elkaar gebruikt en met elkaar verward. Een bestuurder in juridische zin is lid van raad van bestuur, terwijl het begrip directeur nergens in de wet is vastgelegd. Hierdoor lopen concernhiërarchieën en juridische hiërarchieën vaak door elkaar. Verwarrend is het bovendien dat veel bestuurders tevens directeur zijn of zich directeur (laten) noemen.

De raad van bestuur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie. Hij kan daarop door zowel de aandeelhouders als de commissarissen worden aangesproken. Daarnaast zal de raad van bestuur, wanneer de onderneming negatief in het nieuws komt, de volle kritiek krijgen, en eventueel zijn positie moeten verlaten. Leden van de raad van bestuur kunnen in een aantal gevallen zelfs (priv?) aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij zich bijvoorbeeld aan wanbeleid schuldig maken of de organisatie door hun schuld failliet of anderszins te gronde gaat.

Sommige bestuurderssalarissen, in het bijzonder in het bedrijfsleven, zijn zeer hoog.(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)


Een aandeel is een recht ter zake van het vermogen van een vennootschap. De aandeelhouders zijn dus gezamenlijk economisch eigenaren van het vermogen van de vennootschap. Het recht van een aandeel is te ontleden in een aantal onderling samenhangende rechten. Vermogensrechtelijke rechten (recht op winstuitkering) en zeggenschapsrechten (o.a. stemrecht).

Algemene vergadering van aandeelhouders
(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)

Aandeelhouders zijn, elk voor een stukje, eigenaar van het bedrijf (naamloze vennootschap of besloten vennootschap). Om pragmatische redenen hebben de aandeelhouders de dagelijkse leiding in het bedrijf opgedragen aan de directie. De samenwerking (verplichtingen en bevoegdheden) tussen directie en eigenaren is in de statuten van de onderneming opgenomen. In de statuten van de onderneming kan ook een onderscheid worden geduid tussen verschillende soorten van aandelen. Die verschillen kunnen betrekking hebben zowel op zeggenschap, stemrecht als op een eventuele winstdeling.

Op grond van de statuten is de directie van de onderneming tenminste eenmaal per jaar verplicht om verantwoording en rekenschap af te leggen aan de aandeelhouders. Daartoe roept de directie, op de wijze zoals dat in de statuten is voorgeschreven, de aandeelhouders in vergadering tezamen. In die vergadering doet de directie verslag van de gang van zaken en doet voorstel over de bestemming van een eventuele winst.

De algemene vergadering stemt in - eventueel met aanpassingen - met de door de directie gedane voorstellen.

In deze algemene vergadering van aandeelhouders worden ook de directieleden benoemd dan wel ontslagen.

Naast de gewone algemene vergadering van aandeelhouders kan ook sprake zijn van een bijzondere algemene vergadering. Die bijzondere vergadering kan tussentijds plaatsvinden op verzoek van zowel aandeelhouders als directie. De wijze van oproeping en stemming behoort in de statuten van de onderneming te zijn geregeld.

Bij zowel de gewone algemene vergadering van aandeelhouders als de Bijzonder Vergadering van Aandeelhouders geldt dat de spelregels als de bevoegdheden in de statuten moeten zijn vastgelegd.

Dit geldt heel in het bijzonder voor de gewone vergadering van aandeelhouders. De AVA is het hoogste gezagsorgaan in de onderneming. Dit blijkt vooral uit het recht van de AVA directieleden te ontslaan dan wel te benoemen.


 
 
 
Associated Topics

Welzijn
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Recht en Veiligheid
  [ Recht en Veiligheid ]

  ·Geen strafvermindering Volkert van de Graaf -teken de petitie!
  ·Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  ·Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  ·Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius
  ·Justitie- Privacy of veiligheid ?
  ·Hoe hou ik mijn computer veilig ?
  ·Binnenlandse Zaken - Cellentekort oorzaak taakstraffen zware vergrijpen ?
  ·6 jaar na nine-eleven, nog steeds (meer) vragen
  ·9/11 (nineeleven) 5 jaar na 11 september 2001
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 92
  Leden: 0
  Totaal: 92
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  11524856
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link