Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Financien: De mythe van de marktwerking
Geplaatst op Zondag 24 augustus @ 12:10:00 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Financien  Dr. Doom ziet het hele systeem in 5 tot 10 jaar volledig in elkaar klappen: een analyse

Het economische systeem kan alsnog zomaar instorten


Marktwerking
is in de economie het (automatisch) tot stand komen van een evenwichtprijs voor een goed of voor een dienst wanneer er evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod.

Een uitgebreide definitie is te vinden in het verlengde deel van dit artikel (wikipedia)

Ook overheids-subsidies en -regels en -wetten kunnen in bepaalde gevallen de normale mededinging/marktwerking verstoren.

En dat overheidsfalen is in toenemende zin ook van toepassing in Nederland.

In Nederland is er sprake van een beperkte en vooral door de overheid gestuurde semi-marktwerking,
waarbij de overheid vooral oog lijkt te hebben voor instellingsgebonden denken.

Voorbeelden te over:
 • Bouwfraude :door kartelvorming zijn zowel particulieren als de belastingbetaler gedupeerd voor miljarden. (belastingbetaler want de overheid betaalt zelf niets wat zij niet krijgt) Na een parlementaire enquete en wat milde boetes gaat alles verder zoals het was, ipv de overtredende bedrijven uit te sluiten. Dat zou een betere keuze zijn geweest want het werk moet toch gedaan worden dus het personeel vind toch wel een nieuwe werkgever in die branche. De enigen die dan geraakt worden zijn de evt. aandeelhouders en het (top)management die ook de overtredingen hebben begaan.
 • Inspraakorganisaties : Jaarlijks gaat er 20 miljard euro naar allerlei inspraakorganen die de belangen van de burgers moeten behartigen, maar vooral die van hunzelf nastreven. Misschien een idee om inspraak voor te behouden voor de burgers zelf? Middels telefoon-stemmen en
  -referendums. Scheelt 20 miljard euro en een hoop vergaderen en rapporten,dan kan de burger (eindelijk) zelf zijn belangen behartigen. Of is dat weer te democratisch ?
 • Ambtenaren : Ondanks alle beloften van vermindering van het aantal regels en ambtenaren komen er elke jaar steeds meer bij. (Wet van Parkinson) Logisch als je bedenken van regels overlaat aan ambtenaren ipv dat extern te laten doen. Nog afgezien dat ambtenaren het zo "druk" hebben met vergaderen en rapporten maken, dat ze hun eigen werk extern uit besteden. De zgn. democratisering, dwz alles naar gemeenten uitbesteden maakt het enkel maar erger, nog meer ambtenarij. Zoals McKinsey al in de jaren 90 zei over VROM dat op volkshuisvesting de ene 750 de andere 750 aan het werk hield. De grote hoeveelheid ambtenaren is ook een van de redenen waarom de overheid loonmatiging wil, met zoveel ambtenaren kost elke procent meer loon, veel meer geld.
 • Belastingen : Nederland is een gigantische rondpompmachine van subsidies geworden, en nog een ongelijk verdelende ook. Van de totale belastinginkomsten gaat 39% naar de bestverdienende 15% van de burgers, terwijl de overblijvende minderverdienende 85% het met 29% moet doen. Door een bibliotheek aan regeltjes wordt dat rondgepompd door een leger van ambtenaren. Erger er blijft na die 68% terugpompen maar 32% over om werkelijk iets mee te doen.
 • Zorgverzekering : Ten opzichte van 2002 kost een zorgverzekering nu het 3-voudige omdat de grootste kostenpost , de ziekenhuizen niet worden aangepakt (70% vh budget). Teveel premiegeld gaat verloren aan reclame- en sponsoractiviteiten van de (fuserende) zorgverzekeraars, nog afgezien van de topinkomens en verfraaingskosten van de gebouwen ipv de handen aan het bed. Dit systeem is er mede omdat de heren wel meer willen verdienen, maar ook op 1 januari al willen weten, wat ze op 31 december verdiend hebben. Elke winkelier kan ze vertellen dat marktwerking zo niet werkt. Dan zou het belgische systeem ingevoerd moeten worden, maar dan moeten de dames en heren 24 uur beschikbaar zijn en ze willen wel meer verdienen maar ook minder werken. In de meeste ziekenhuizen is 3/4 van het personeel niet aan het bed, doordat de oude tussenlaag van stafleden er ook nog is, die de efficiency niet erg bevordert.
 • Zorgverzekeraars: Ons was keuze beloofd maar we zien dat er in toenemende mate gefuseerd wordt, wat de keuze beperkt en bureaucratie vergroot. Miljarden worden verspild aan reclame, sponsering en bureaucratie.
 • Thuiszorg : Raar maar waar, ondanks dat er genoeg budget is, zijn er ook wachtlijsten en krijgen patienten geen zorg. Omdat budgetten niet aan personen gebonden zijn maar aan instellingen, hebben sommige instellingen budget over, terwijl andere instellingen teveel patienten hebben voor hun budget. Aangezien patienten vrije keuze hebben zou je zeggen koppel het budget aan de patient en dat budget gaat dan met de patient mee naar een instellingen, maar nee zeg, dan zou het toch echt marktwerking worden? Thuiszorgorganisaties proberen nu de afgeknepen contracten te compenseren door alle HH2 indicaties terug te zetten naar HH1, wat een 30% verlaging van het budget betekent, en alle vaste werknemers te verplichten zelfstandige hulpen te worden. Dit opzetje tussen de gemeentelijke sociale diensten, indicatieorganisaties en thuiszorgorganisaties betekent verslechtering van zorg en verslechtering van arbeidsvoorwaarden van zorgverleners. Maar ja de instellingen varen er wel bij. Was marktwerking in thuiszorg niet bedoeld voor meer en betere kwaliteit verzorging? Het kabinet en politieke partijen denkt nog teveel instellingsgebonden, ipv aan de patient  en verzorger te denken.
 • Scholen: Ook zouden we vrije schoolkeuze krijgen, maar wat zagen we? Een ongekende fusiegolf zodat je nu toch maar uit enkele kan kiezen. De directeuren van de gefuseerde scholen werden staflid en aldus nam de bureaucratie toe en weer minder handen (leraar) aan het schoolbord zodat het aantal lesuren niet gehaald kon worden. Zie Spijbelende kinderen of leraren?
 • Huursector : Vorig jaar werd er 14 miljard euro besteed om de vastgelopen woningmarkt los te trekken, hetgeen (natuurlijk) niet gelukt is. Terwijl de oplossing zo simpel is: Laat de woningcooperaties echte cooperaties worden, en huurders 15-20% aan huur berekenen van hun inkomen. Nu heeft slechts 30% van de huurders huurtoeslag, dus 70% woont te goedkoop en krijgen bejaarden en bijstandsgerechtigden maximale huurtoeslag voor een te dure woning omdat de goedkopere bezet zijn door twee- of veelverdieners. Zie : In holland staat (g)een huis.
 • Huizenprijzen: bij vrije marktwerking zijn prijzen afhankelijk van vraag en aanbod. En wat zien we op de huizenmarkt? Het aanbod is groot, de vraag wordt geringer en toch stijgt de prijs!? Rara, hoe kan dat? Is hier sprake van manipulatie, door ondermeer projektmakelaars die dankzij natuur- en milieuorganisaties en gemeenten beslag hebben kunnen leggen op een beperkt areaal waar gebouwd mag worden en dankzij de wens van projektontwikkelaars van opbrengstmaximalisatie komen er huizen die niet eens aan de vraag van consumenten voldoen. Consumenten willen geen appartementen maar laagbouw. Toch raar dat lelijke bedrijventerreinen wel mogen en tegen een prijs van een paar tientjes per m2, terwijl wonen op dezelfde plaats niet mag en als t al mag dan moet er toch al gauw 150-200 per m2 worden betaald. Hoezo manipulatie!? Huizenprijzen per regio okt2008
 • Lonen : Terwijl de vos (de regering) de passie preekt over de marktwerking, kwestie van vraag en aanbod zeggen ze, ook blijkbaar als het over topinkomens gaat, zijn ze een stuk behoudener over de normale lonen, dan geldt vraag en aanbod niet, dan spreekt men enkel het mantra van loonmatiging. Terwijl bedrijven al sinds 1990 superwinsten draaien, en de overheid elk jaar steeds meer inkomsten naar zich toe haalt, moeten de burgers wel consumeren maar krijgen ze steeds minder te besteden voor zichzelf. Elk kind snapt dat dat niet kan, maar de regering blijkbaar niet. Zie loonmatiging?
Een ieder kan zo nog wel meer voorbeelden bedenken, energie, media, als je een sector pakt en het 2e deel van dit artikel ernaast legt, kan je zo zien wat er allemaal fout is en gaat in Nederland.

De vrije markt bestaat niet meer     Bush pleit voor behoud vrijemarkt economie

Als het kapitalisme dan niet de goede vorm is wat dan?
Ik zou een nieuwe economische vorm en naam willen introduceren: Het Cooperatisme .

Of je nu liberalisme(USA), communisme(China) of socialisme(SP) neemt, die gaan altijd uit van het bestaan van een zichzelf verijkende (politieke) elite, die voor de meerderheid de beslissing neemt, gesteund door een uitvoerige ambtenarij en zogenaamde inspraakorganisaties.
En de rijken worden rijker, en de armen armer!

Zonder uitvoerige ambtenarij en inspraakorganisaties, en zonder het huidige systeem van vriendjespolitek en het baantjescircus, en gedragen door de meerderheid, dan kan je het de mensen zelf laten doen. Cooperatief dus! Zie Buitenhofuitzending 19-10-08 Arjo Klamer had er nog geen naam voor

En het is al bewezen: de cooperatieve Rabobank , TRiple A rating !, staat even sterk als de Nederlandse Staat. Woningcooperaties zijn nog geen echte cooperaties, maar zou je dat wel doen, dan worden de huurders de leden en toezichthouders ipv de huidige raden van bestuur of toezicht, en heb je ook geen inspraakorganisaties als de Woonbond meer nodig.

Pak bovenstaande voorbeelden en bekijk die in cooperatieve vorm, dan zie je geldverspilling en ambtenarij afnemen, betrokkenheid en inspraak van resp. patienten, ouders van leerlingen etc. en efficiency toenemen.

Dit kan je ook toepassen t.a.v. scholen, zorgverzekeraars,energiebedrijven en lokale/regionale/nationale democratie.
Veel problemen en kosten kunnen dan voorkomen worden. Ik denk hierbij aan topbeloningen van bestuurders bijvoorbeeld of het kiezen van een Marokaanse Amsterdammer met 2 paspoorten als burgemeester van Rotterdam ;-) wat ik zie als ultieme voorbeelden van het baantjescircus en vriendjespolitiek.


Marktwerking is in de economie het (automatisch) tot stand komen van een evenwichtprijs voor een goed of voor een dienst wanneer er evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod.

Vraag en aanbod
De vraag naar en het aanbod van economische goederen hangen ceteris paribus af van de prijs die ervoor wordt gevraagd. Bij een hogere prijs zal het over het algemeen zo zijn dat er (c.p.) minder vraag naar een artikel is en meer aanbod. Andersom zal bij een lagere prijs de vraag toenemen en het aanbod afnemen. Door dit effect zal er bij de evenwichtsprijs vanzelf evenwicht komen tussen vraag en aanbod.
Een voorbeeld: wanneer we ons een economie voorstellen waarbij papier 10 keer zo duur is dan we kennen dan zal daarin de vraag naar papier gering zijn. Maar in zo'n situatie is het, aangenomen dat alle andere omstandigheden in de economie gelijk blijven, erg lucratief om een nieuwe papierfabriek te starten om papier te verkopen. De vraag is dan kleiner dan het aanbod. In die situatie blijft er erg veel papier onverkocht. Om het papier toch te kunnen verkopen zullen de papierfabrikanten de prijs verlagen. Andersom: als papier erg goedkoop is, zal de vraag toenemen maar gaan er papierfabrieken, de aanbieders, failliet. De vraag is groter dan de vraag en er ontstaat een tekort aan papier waardoor de prijs zal stijgen.

Een perfecte markt (of volkomen mededinging) is een markt met onbelemmerde marktwerking.

Een dergelijke markt leidt tot een uitkomst die Pareto-efficiënt is. In een perfecte markt is er sprake van volledige informatie voor iedereen, geen mobiliteitsbelemmeringen, volledig homogene producten en elke vrager/aanbieder is zeer klein t.o.v. de markt.

Pareto en Pareto-efficiënt zijn begrippen uit de economie. Ze hebben betrekking op welvaartsverdelingen. Een welvaartsverdeling, ook wel uitkomst genoemd, is Pareto-efficiënt als niemand erop vooruit kan gaan zonder dat iemand anders erop achteruit gaat.

In de realiteit komen perfecte markten zelden voor, ten gevolge van een aantal 'marktfalingen'. Wanneer er bij perfecte mededinging marktfalingen voorkomen, spreekt men van imperfecte markten. Bij perfecte markten zullen prijzen een grote rol spelen, maar bij imperfecte markten zullen bedrijfsstrategieën hierop inspelen.

Reclame
Omdat een perfecte markt uitgaat van het principe van volledige informatievoorziening van de consument is het vraagstuk van reclame en marketing controversieel. Aanhangers van de neo-liberale Chicago School of Economics gaan er van uit dat marketing een positief effect heeft. Omdat in de echte wereld er op bijvoorbeeld agrarische producten na geen homogene producten bestaan kan marketing helpen om een zo goed mogelijke product markt te creëren waar concurrentie een zo perfect mogelijke markt neerzet. Economen van de Harvard-universiteit wijzen echter op de negatieve effecten van reclame, niet alleen geeft dit aan dat een situatie van volledige informatievoorziening niet mogelijk is, ook moet een producent investeren in reclame, waardoor de welvaart die geproduceerd wordt afneemt.

Mededinging
Algemeen wordt onder mededinging of concurrentie verstaan: de strijd tussen verschillende partijen om een doel te bereiken dat door zijn aard slechts voor enkelen is weggelegd. In een concurrentiestrijd gaat de winst van ??n partij meestal ten nadele van de anderen.

In de economie betekent mededinging in het bijzonder: de strijd tussen verschillende economische actoren om een aandeel in een beperkte markt. Meestal gaat het daarbij om leveranciers van gelijke of substitueerbare goederen die dingen naar dezelfde klandizie.

De wetenschap der micro-economie beschouwt verschillende wiskundige modellen waarin mededinging het stuwende mechanisme is achter de prijsbepaling. Inderdaad zal de aanwezigheid van een groot aantal aanbieders van vergelijkbare producten of diensten, over het algemeen een negatieve invloed hebben op de marktprijs.

De eenvoudigste modellen van prijsvorming gaan uit van de extreme gevallen perfecte concurrentie en monopolie. Bij perfecte concurrentie/volkomen concurrentie kan de klant vrij kiezen uit een groot aantal gelijkwaardige leveranciers. De marktprijs evolueert dan naar de marginale productiekosten van ??n extra eenheid. In een monopoliesituatie is de klant gedwongen, het product van ??n gegeven aanbieder te kopen tegen de door die aanbieder gezette prijs; de enige vrijheid van de klant bestaat erin, eventueel niets te kopen. In een dergelijke situatie wordt de prijs bepaald door de maximalisatie van de winst van de monopolist (of een ander doel dat hij nastreeft, zoals omzetmaximalisatie of afzetmaximalisatie), in functie van de elasticiteit van de vraag.

Reële markten zijn zelden perfect concurrentieel of perfect monopolistisch, en de marktprijs ligt tussen de monopolieprijs en de marginale productiekost.

Producenten kunnen zich op verschillende manieren aan een deel van de concurrentiedruk op de prijs onttrekken. Productdifferentiatie bestaat erin, zijn eigen aanbod specifieke kenmerken te geven (kwaliteit, design, imago, leveringsvoorwaarden, ... ) die het onderscheiden van de concurrentie. Daardoor zal een deel van de klanten aan het eigen merk gebonden worden, en eventueel een hogere prijs willen betalen dan voor concurrerende producten die niet die specifieke kenmerken hebben.

Een oligopolie is een marktsituatie waarbij een bepaald soort producten of diensten wordt aangeboden door een klein aantal leveranciers. Oligopolisten kunnen de concurrentiedruk op de prijs verminderen door onderlinge afspraken, en door maatregelen die het eventuele nieuwe spelers moeilijk maken.
Voorbeelden van oligopolies zijn veel te vinden in de markten waar grote kapitalen of diepgaande kennis gemoeid zijn. Voorbeelden zijn de staalindustrie, de computermarkt, de oliemarkt, energie, onderwijs, huisvesting, media, telefonie, internet.
Een extreem voorbeeld van een onderlinge afspraak is een fusie tussen voormalige concurrenten.
Omdat er slechts een paar aanbieders zijn kan er kartelvorming ontstaan; dit is altijd illegaal, behalve het OPEC-kartel (want men bederft de marktwerking) en wordt (soms) bestreden door de mededingingsautoriteiten. In Nederland is dit de NMa.
Onderlinge afspraken om de mededinging te beperken, zijn in de meeste landen verboden.
In de lidstaten van de Europese Unie worden de Europese regels ter zake toegepast door (inter)nationale mededingings-autoriteiten.
Een groep bedrijven die een geheime afspraak maakt om de concurrentie te verminderen, heet kartel.
Een kartel kan dezelfde werking hebben als een monopolie.Een monopolie is een situatie waarin een product of dienst slechts door ??n (markt)partij wordt aangeboden. De prijs ervan wordt dan niet door marktwerking bepaald, maar vastgesteld door de enige aanbieder, die dan veel winst kan maken. In een zuiver monopolie is er geen enkel alternatief.

Bij marktfalen faalt de marktwerking, dat wil zeggen dat de markt geen optimale oplossing tot stand kan brengen. In principe zou marktwerking tot een uitkomst moeten leiden die Pareto-efficiënt is. Hieraan zijn wel enige voorwaarden verbonden: de markt zou een perfecte markt moeten zijn met volledige mededinging, volledige informatie voor iedereen, geen toe- en uittredingsbarrières, geen transactiekosten, en homogene producten. Aan dit complex van voorwaarden wordt zeer zelden voldaan.

Door marktfalen wordt de optimale situatie niet bereikt. Vaak is dat omdat grote externe effecten optreden. Deze worden per definitie niet in de prijsvorming meegenomen, waardoor de markt een sub-optimale oplossing bereikt. Er is geen duidelijk breekpunt, waar marktfalen begint op te treden. Scholen kunnen door de markt een instrument worden waarmee de financiële elite dynastieke neigingen krijgt. Ziekenhuizen zullen met marktwerking discriminerend optreden tegen niet-verzekerden. Tolwegen leiden tot verkeershinder. Marktwerking in sectoren die grote netwerken gebruiken (treinvervoer, energiedistributie) kunnen leiden tot onnodige verdubbeling van het netwerk. Door negatieve risicoselectie kan in sommige verzekeringsbranches (ziektekosten, werkloosheid, pensioen, arbeidsongeschiktheid) een sub-optimale situatie ontstaan.

Bij optreden van marktfalen is de oplossing een second-best solution: een herinrichting van de markt, gewoonlijk door ingrijpen van de overheid.

De beslissing waar marktfalen optreedt is dus grotendeels een politieke keuze. Sinds 1990 is de politiek langzaam aan het opschuiven in deze keuze. Een vaak gezien patroon is dat bedrijven die grote netwerken gebruiken worden gesplitst in een bedrijf dat het netwerk onderhoud en een bedrijf dat het netwerk exploiteert. Het privatiseren van verzekeringen is gepaard gegaan met een fijnmazig netwerk van toezicht en regelgeving.

Ook overheids-subsidies en -regels en -wetten kunnen in bepaalde gevallen de normale mededinging/marktwerking verstoren.

Overheidsfalen
Overheidsfalen is de analogie van marktfalen in de publieke sector en treedt op als overheidsingrijpen leidt tot een minder efficiënte allocatie van goederen en diensten. Net als met marktfalen zijn er veel vormen van overheidsfalen. Bij marktfalen is het probleem niet dat een bepaalde of gewenste oplossing niet ontstaat tegen gewenste prijzen, maar dat de markt wordt verhinderd efficiënt te werken. Analoog daaraan is het bij overheidsfalen zo dat de overheid wel een bepaalde oplossing kan bewerkstelligen, maar dat een inherent probleem voorkomt dat er tot een efficiënte oplossing gekomen wordt. Overheidsfalen treedt ook op bij problemen waarvan niet vast staat dat de markt er geen oplossing voor zou kunnen vinden. De reden dat de overheid het in zo'n geval niet aan de markt heeft overgelaten is dat groepen kiezers liever zien dat de overheid voor een oplossing zorgt.

Voorbeelden overheidsfalen:
Verdringing - Verdringing treedt op als de overheid meer gaat lenen om waardoor de private sector minder kan investeren door een hogere rentestand. Van overheidsuitgaven wordt ook gezegd dat ze private uitgaven verdringen.
Cliëntilisme – De tendens bij volksvertegenwoordigers overheidsuitgaven in hun eigen district of ten behoeve van een bepaalde groep kiezers aan te moedigen zelfs als die niet efficiënt of zelfs maar nuttig zijn. Ervaren volksvertegenwoordigers kunnen zo herkozen worden, zelfs als hun standpunten anders zijn dan die van hun kiezers.
Rationele onwetendheid – omdat er kosten zijn verbonden (zowel in tijd als in geld) aan het verzamelen van informatie en de voordelen van die informatie maar beperkt zijn zullen kiezers niet noodzakelijkerwijs alle informatie verzamelen die nodig is voor een onderbouwd besluit. Dit geldt zowel voor volksvertegenwoordigers als burgers.
Voordeel zoeken - De tendens dat belangengroepen lobbyen voor wetten en verordeningen die hen een gegarandeerde winst zullen opleveren. De drie belangrijkste groepen die dat doen zijn: volksvertegenwoordigers, ambtenaren en organisaties. Volksvertegenwoordigers zullen proberen herkozen te worden. In landen met een districtenstelsel kunnen ze er daarom voor pleiten de grenzen van de districten in hun voordeel te wijzigen. Een ander voorbeeld is het verlagen of verhogen van de stemgerechtigde leeftijd of het (eerder) verlenen van stemrecht aan immigranten. Ambtenaren zullen proberen hun macht en budget te verhogen. Organisaties (en bedrijven) zullen proberen om de overheid ertoe te bewegen drempels op te werpen voor andere organisaties (en bedrijven) (met onder andere vergunningenstelsels en importheffingen) en zelf subsidie te verkrijgen.
Korte termijn-denken – De tendens om zich te fixeren op korte termijn-oplossingen en grote, complexe problemen te negeren. Deze tendens kan gestuurd worden door de verkiezingscyclus. Een Nederlands voorbeeld is de vergrijzing.
Vergunningen – Hoge kosten voor het verkrijgen van een vergunning om een activiteit die de maatschappij ten goede komt te starten kan de beschikbaarheid van bepaalde goederen en diensten verminderen.
Belastingen – Hoge belastingen kunnen economische groei verminderen, verlagen of zelfs stoppen.
Onbetrouwbaarheid – Het wijzigen van beleid kan tot grote verliezen leiden. Een voorbeeld is het onverwacht wijzigen van een bestemmingsplan of het niet onverwacht niet doorgaan van grote overheidsprojecten om politieke redenen.


 
 
 
Associated Topics

Financien
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Buitenland
  [ Buitenland ]

  ·Vreemdelingenzaken - De Immigratieramp
  ·Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
  ·Vreemdelingenzaken- Moslims en (non)integratie
  ·Ontwikkelings samenwerking: De zieligindustrie
  ·Vreemdelingenzaken: Pamperbeleid, asielindustrie en generaal pardon.
  ·Vreemdelingenzaken - Asielindustrie
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 77
  Leden: 0
  Totaal: 77
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  11524430
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link