week 16 2021
 
 
Welcome to De Gratis Krant van Nederland,
 
 

 
  Bestuur Bestuur: Bestuurlijke Vernieuwing - Kan teveel ambtenarij wel bestreden worden?

2008: Miljoenennota 2009

CBS over gemeenten
COELO over woonlasten per gemeente

alle ambtenaren hebben melkertbanen

De grootste kostenpost in de rijksuitgaven vormde met 37,7 miljard euro (van de 150!), net als andere jaren, het algemeen bestuur. Deze uitgaven aan onder meer de Eerste en Tweede Kamer zijn vorig jaar met 2,4 miljard euro gestegen ten opzichte van 2006.
(Daar kan je dus op gaan bezuinigen! Minder regels=minder ambtenaren=minder kosten aan algemeen bestuur)

De uitgaven aan sociale voorzieningen stegen volgens het CBS het meest. Vorig jaar werd 2,8 miljard meer uitgegeven dan het jaar ervoor. Sociale voorzieningen staan op de twee plek met bijna dertig miljard euro, gevolgd door onderwijs met 24 miljard euro.

juli 2008: Aantal ambtenaren Rijksoverheid blijft stijgen

23 januari 2008 Duizenden 'chefs lege dozen'

Rijk:2,6 miljard voor extern personeel en advies


Zie ook mijn artikel van 27 september 2005: Een efficiente en effectieve overheid

Ambtenaren kosten geld !!

Jeetje, wist U dat nog niet?
Vorig jaar besteden ambtenaren slechts 40 miljard euro aan goederen en diensten!
En wie zal dat betalen?
Ja, wat dacht U, zoete lieve Gerritje?

Nee hoor, de voormalige minister van Financien, Gerrit Zalm, is momenteel de best betaalde WW-er
die er is.
Ondanks dat hij aanbleef voor 't landsbelang want er waren toch maar zat bedrijven die hem miljoenen
wilden betalen, althans dat zei de VVD, zit hij nu sinds t laatste kabinet, werkeloos thuis, rara hoe kan dat?

Gemiddeld kost de ambtenarij 1/4 van de belastingopbrengsten, maar b.v. bij de gemeente Sluis is dat 1/3.

En wat krijg je daarvoor?
Inderdaad regel, regels, regels en niet te vergeten controle, controle,controle.
Want werk krijgen is geen kunst, werk houden dat is het devies.

De 7 gemeenten op ons eiland hadden voor de herindeling van 1970 en invoering van computers 80 ambtenaren incl. gemeentesecretarissen, nu meer dan 200. Dus hoezo efficienter?
Grote gemeenten maken t nog bonter, gerekend naar aantal ambtenaren versus aantal inwoners van ons eiland zou Tilburg er 700 teveel hebben, oftewel bijna 30% !
En dat komt vooral door teveel ingebouwde controleprocessen en teveel regels.

De VNG kwam recent in 't nieuws omdat die een nieuwe herindelingsgolf wil met gemeenten van minimaal
60.000 om voldoende bestuurskracht te kunnen hebben resp. voldoende ambtenaren te kunnen betalen.

Alsof het daarom moet gaan, verdorie.
Vooral de PVDA, wel ''s de Partij van de Ambtenaren genoemd, is berucht om de aanwas van nog meer ambtenaren.(wordt ook wel 's PVDA - Pak Van De Armen genoemd) :de linkse gemeenten (PVDA):
Amsterdam Ambtenaren: 14.505. Inwoners per ambtenaar: 50,4 Lasten per Inwoner: 7.827
Rotterdam Ambtenaren: 16.265 Inwoners per ambtenaar: 36,2 Lasten per Inwoner: 7.466.

Rechtse gemeente:
Wassenaar Ambtenaren: 230 Inwoners per ambtenaar: 111,6 Lasten per Inwoner:1.708
Zaanstad heeft 8 ambtenaren per 1000 bewoners, dus 1 per 125 !!


Herindelingen leveren GEEN efficiency verbetering op dat is al bewezen.
Nog erger, om de bewoners te paaien worden er per kern (stads)deel-raden ingesteld,
(er is zelfs gemiddeld 15.000 euro per kern beschikbaar daarvoor! En we hebben slechts 1100 kernen!)
om de schijn van democratie op te houden, wat gewoon een extra bestuurslaag betekent,
net als Europa, waar wij netto veel aan betalen en na enige tijd krijgen we dan een deel
van het door ons betaalde geld terug, vergezeld van vrachtwagens vol met regels, voorwaarden en
procedures.
Tegenwoordig worden er steeds meer taken van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld,
maar de ambtenaren die dat deden bij t Rijk verdwijnen NIET, er komen er dus alleen maar bij!
En in de meeste gevallen , kijk naar WVG en binnenkort WMO, vermindert de dienstverlening
naar de belastingbetaler. Over gemeentelijke spilzucht gesproken !


Zie ook : Foute ICT kost 6 miljard euro per jaar

2008: Overheid verspilt miljarden door kennisgebrek


Hoe groot is de overheid?


De overheid bestaat uit veel verschillende geledingen:

1. Het Rijk (kerndepartementen en agentschappen) [omvang: ruim 120.000 fte],

2. De zelfstandige bestuursorganen (zbo's) [omvang: ruim 50.000 fte],

3. De rechterlijke macht (ZM en OM, ondersteunend personeel valt onder Rijk) [omvang 3.000 fte]

4. De politie [omvang: ruim 50.000 fte],

5. Defensie/de krijgsmacht [omvang: bijna 70.000 fte],

6. Het onderwijs [omvang: ongeveer 375.000 fte],

7. Gemeenten, provincies en waterschappen [omvang: ongeveer 200.000 fte].


Totaal is plm. 855000 oftewel 1 ambtenaar op 18,7 inwoner.
En dat is dan nog exclusief de FTE (Full Time Employee=voltijdswerknemer) van de volledig/gedeeltelijk
gesubsidieerde andere instellingen.

Foto van de Rijksdienst: aantal ambtenaren bij kerndepartement en agentschappen (eind 2005)

Beleid

in %

Uitvoering

in %

Onder-steuning

in %

Inspectie

in %

Totaal

AZ

125

26%

220

45%

135

28%

5

1%

485

BuiZa

1.100

35%

1.322

41%

765

24%

0

0%

3.187

Justitie

1.232

4%

31.194

94%

805

2%

0

0%

33.231

BZK

842

10%

6.497

80%

744

9%

62

1%

8.145

OCW

891

32%

1.042

37%

414

15%

462

16%

2.809

Financiën

500

2%

29.506

96%

740

2%

0

0%

30.746

Defensie

888

12%

779

11%

5.736

77%

0

0%

7.403

VROM

1.100

32%

156

5%

1.644

48%

502

15%

3.403

V&W

1.004

8%

10.101

80%

560

4%

955

8%

12.676

EZ

904

29%

1.746

56%

420

14%

41

1%

3.111

LNV

1.126

16%

2.842

39%

674

9%

2.607

36%

7.249

SZW

659

22%

236

8%

597

20%

1.534

51%

3.026

VWS

945

26%

1.907

52%

438

12%

350

10%

3.640

Totaal

11.315

9%

87.549

74%

13.672

11%

6.519

5%

119.111


Nieuwe cijfers per 2009


Het kabinet-Balkenende IV wil in vier jaar 750 miljoen euro bezuinigen door de rijksambtenarij met 15.000 banen in te krimpen.

Volgens de secretarissen-generaal is dat mogelijk door beleidsambtenaren met 20 procent, de ondersteuningsstaf met 25 procent en de uitvoerende diensten met 10 procent in te krimpen. Dat zou 14.800 op 174.400 banen schelen.

De Raad van Economisch Advies (REA) stelde in januari echter dat de overheid geen idee heeft van haar eigen omvang. Volgens de Raad is het Rijk tussen 2001 en 2005 met 7,4 procent gegroeid.

De totale overheid (inclusief gemeentes en provincies) groeide met 2,6 procent, aldus de REA. Volgens het kabinet zou de overheid met 1,5 procent gekrompen zijn.

Zie hier het complete rapport

en hier wat er 26-09-2007 uitgekomen is. pdf, Nota vernieuwing Rijksdienst.

Natuurlijk zijn er altijd ambtenaren die zeggen, er kunnen er geen af want we hebben zoveel regels,
zo ook Tjeenk Willink.
Die wil ook geen bedrijfsmatige overheid. Waarom hebben we t dan altijd over de BV Nederland?

Als er teveel ambtenaren zijn omdat er teveel regels zijn, dan schaffen we daar toch n hoop van af?

En dat laten we niet doen door een commissie of groep ambtenaren want de vijfde wet van Parkinson zegt:
Als er een manier is om een belangrijke beslissing uit te stellen zal een goede bureaucratie die vinden.

We laten de overheid dorlichten bijvoorbeeld door bureau McKinsey die al in de tachtiger jaren zei
van het ministerie van Volkshuisvesting de ene 750 ambtenaren de andere 750 aan het werk hield.
Met dat rapport is indachtig de vijfde wet van parkinson dus nooit wat gebeurt.


Een paar voorbeelden om regels, ambtenaren en dus kosten voor de belastingbetaler te verminderen:

landelijk:

- Afschaffen van subsidies van diverse belangenorganisaties, die een hoop papierwerk genereren,
en dus ambtenarij. Hieronder versta ik dan ook maar allerhande instituten, bobo-commissies kijk maar 's hierin.
Subsidieoverzichten 1999-2003
(stonden vroeger op site CBS, nu niet meer, raar maar waar, worden ook niet meer gemaakt)

SOR 1999 SOR 2000 SOR 2001 SOR 2002 SOR 2003

- geen inhuren externe krachten en zeker geen ex ambtenaren welke adviesbureautjes opstarten in te huren voor "uurtje dik factuurtje" We dronken een glas en deden een plas en alles was weer zoals het was.
Zowel landelijk-provinciaal-gemeentelijk.
-Ook zitten er steeds minder burgers en meer ambtenaren in burger in allerhande commissies zodat zij zelf
het beleid kunnen gaan bepalen wat zij moeten uitvoeren.
Commissievergaderingen worden steeds minder 'savonds gehouden maar overdag, zodat werkende burgers
er geen deel meer van kunnen uitmaken. De ambteanren vergaderen dus in werktijd zodat zij minder presteren en daarnaast bepalen ze zo wat ze onder werktijd moeten doen.
Commissievergaderingen waar burgers deel van uit kunnen maken, dienen weer s?vonds te zijn.
Ambetanren mogen als burger geen deel uitmaken van een commissie die gaat over het werk-vakgebied
waar zij zich overdag mee bezighouden.
Ambtenaren die als deskundige worden opgeroepen krijgen een vergoeding uiteraard.

- kijken welke belastingsoorten meer kosten dan ze opbrengen
-regels die niet gecontroleerd (kunnen) worden afschaffen of vervangen door regels die wel gecontroleerd
(kunnen) worden. Zoals b.v. de 30 km zones, die enkel tegen veel geld geld aangepast kunnen worden.
Met borden van 50 km moeten er weer snelheidscontroles gehouden worden.
- Nu zijn er 3 soorten bestemmingsplannen, landelijk, provinciaal en gemeentelijk.
De laatste werkt belangenverstrengeling en willekeur in de hand, de 2e is eigenlijk overbodig.
Houd dit landelijk met inspraak, vooral voor de plaatselijke bevolking.
- schaf Provinciale Staten en 1e Kamer af. Laat uit plaatselijke kandiaten een burgemeester kiezen
en laat deze samen met commisaris van Konigin provinciale aangelegenheden behartigen zonder
exra ambtenarij op provinciaal niveau.
- Laat waterschappen opgaan in Rijkswaterstaat.
2009: Of andersom natuurlijk, laat Rijkswaterstaat opgaan in een unie van waterschappen.
-Staatsbosbeheer moet weer haar gebieden beheren en dit niet overlaten aan provinciale Landschaporganisaties.
- Alle subsidies aan natuur- en milieugroepen stoppen, verwerving van natuurgebieden is taak overheid
(staatsbosbeheer)
- opheffen Dienst Landschapsbeheer, volgens de provincie Noord-Brabant een verzameling overtollige
ambtenaren van Rijk, provincie en gemeenten die dubbel werk doet, werk wil uitvoeren wat al bij andere
diensten en overheden in uitvoering is.
- alle aandelen van gemeenten en provincies in (energie)bedrijven gaan naar rijksoverheid,
btw op energie en water wat geen luxeartikelen zijn kan naar 6%.
- Uitkeringen bijstand, WW en ZW, WAo via belastingdienst. Controle bij ziekte door niet-eigen huisarts,
bij werkeloosheid door CWI. RIO/CAK wordt opgeheven, indicatie door medici, AWBZ in ziekenfonds.
Ziekenfonds naar belgisch model.
- Gedogen verkoop softdrugs maar verbieden aanvoer is hyporcriet en kost veel aan controle.
Verkooppunten verplaatsen naar buiten de bebouwde kom.
- Alle nieuw ingevoerde regels sinds 1970 worden bekeken op doelmatigheid en kosten.

provinciaal:

Taken nu uitgevoerd door provincie gaan op in rijkstaken

gemeentelijk:

- Geen gemeentelijke spilzucht meer met geld van belastingbetaler.
Enige belasting die gemeenten mogen heffen is landelijk vastgestelde poorterbelasting.
Ambtenarenapparaat grote gemeenten wordt afgeslankt naar aantal van kleine gemeenten. (1 op 125)
Sociale diensten en beleidsambtenaren (nu gem. 10%, verantwoordelijk voor kastenvol met nooit
uitgevoerde plannen) verdwijnen.
- gemeentelijke accomodaties worden tegen nominaal tarief ter beschikking gesteld aan verenigingen
ipv subsdiecarousel.
- geen welstandscommissies meer en kapvergunningen e.d.
- geen gemeentelijk bouw en wonigtoezicht en brandveiligheid via brandweer maar aparte instituten.

Om er maar n paar te noemen.
Mogelijkheden genoeg, maar ipv je te richten op de ambtenaren moet je gericht werken op de regels,
want:

Minder regels = minder ambtenaren

 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Woensdag 06 juni 2007 @ 00:00 GMT+1 (2080 maal gelezen)
(Meer lezen... | 32393 bytes meer | Score: 0)
 

 
  Bestuur Bestuur: Bestuurlijke Vernieuwing - Een beter Nederland met echte democratie?

2008:Onderzoek: Gemeenteraden zijn vooral praatclubs
2008: Provincies zijn steenrijk

Nu na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 is het voor de in het kabinet zittende partijen tijd om de wonden te likken.
CDA en VVD hebben een flink verlies te dragen en D66 verloro zelfs 30%.
Van Aartsen van de VVD is niet langer fractievoorzitter meer en Wiegel heeft geen zin meer om het zinkende schip te besturen.
De grote winst van de PVDA is niet enkel omdat mensen de PVDA zien zitten, ook in gemeenten
waar de PVDA de boel verbruid heeft werd massaal op de PVDA gestemd.
De stem op de PVDA was een proteststem tegen het zittende kabinet, net zoals bij het
referendum over de Europa-grondwet.
De enige echte winst was voor de SP, een verdubbeling zelfs.
Veel mensen zagen na de paasrse kabinetten wat de term be-kok-stoven ook al weer inhield,
en met de premiersambitie van Wouter Bos, vrezen ze letterlijk het bos ingestuurd te worden
om dat eigenbelang van Woutertje te vervullen.
De verdubbeling van de SP geeft aan dat Wouter Bos moet oppassen, want als hij gaat heulen
met het CDA, kan links-PVDA de verdubbeling van de SP nog wel 's een keer verdubbelen.
En wat dan, Wouter?

De mensen hebben sinds Pim Foruyn hun mond weer terug en zien ook wel dat de
Tweede Kamer wel vol zit, maar niet met hun volksvertegenwoordigers.
In de Tweede Kamer zijn de politici vooral bezig met hun eigen belang.

Zelfs een simpele dorpsvereniging is democratischer dan ons landsbestuur.
Elk jaar een algemene vergadering, leden kunnen ook een algemene vergadering bij elkaar roepen,
en controle op de bestuursleden is veel directer.

De zittende politici hier en Den Haag verzinnen van alles om de schijn van democratie op te houden maar een feit blijft dat parlementaire democratie niet democratisch is.
Slechts 2% is lid van een politieke partij dus we worden sowieso geregeerd door een heel kleine minderheid die pretendeert onze volksvertegenwoordiger te zijn.

Een gekozen burgemeester verandert daar ook niks aan, of het zou zo moeten zijn dat er dan iemand gekozen wordt die al een jaar of 20 plaatselijke bestuurlijke ervaring heeft en dan samen met de burgemeesters van alle andere gemeenten zowel de provinciale als landelijke zaken zou regelen.
Dan zouden er tenminste wat bestuurlijke lagen en bureaucratie verdwijnen nog afgezien van de polonaise van kamervragen en dinsdagmiddag vragenuurtje, want dan is er net als in
de Gouden Eeuw een dagelijks bestuur en een paar keer per jaar een algemene vergadering.
Provinciale Staten en de Eerste Kamer (ook wel 's de dierentuin van de koning genoemd) zouden dan kunnen verdwijnen, evenals veel adviesorganen die nu het beslissingscircuit ondoorzichtig maken.

Iedere burger zou weten dat zijn burgemeester naast voorzitter van de gemeenteraad ook zijn volksvertegenwoordiger is, zowel lokaal, provinciaal als landelijk.
De dictatuur van de landelijke partijen en het bijbehorende baantjescircus zou verdwijnen want lokale partijen nemen dan de lokale belangen waar.
En referenda zouden per telefoon plaatselijk, provinciaal of landelijk kunnen, net zoals bij de verkiezing van de grootste Nederlander.
De grootste nederlander verkiezing/uitzendingen hadden een belsysteem wat volgens mij het beste kan worden gebruikt voor stemmen (en referenda). Neem een 0800 nummer, geef iedereen een pincode gekopepld aan een naam/tel.nummer waarvandaan gebeld wordt en je hoeft geen honderden ambtenaren van hun werk af te houden :-) , geen honderden betaalde lunches/onkostenvergoedingen, geen honderden ruimtes afhuren.
De 0800 nummer kosten haal je er zo uit, je hebt controlemogelijkheid (datebasetoegang berust bij CBP, College Bescherming Privacygegegvens)en net als de stemcomputer direkt resultaat, zonder de rompslomp van het rode potlood stemmen en zonder de genoemde extra kosten bij het stemmen. Bovendien nasst landelijk, ook provinciaal/regionaal, plaatselijk en per kern te gebruiken.
De drempels bij het huidige stemmen en/of referenda door de rompslomp en kosten verdwijnen.
Juli 2008: Telefonisch stemmen voor blinden 
Waarom niet voor iedereen? Schaf die rompslomp af !

De burgemeester zou als echte volksvertegenwoordiger, de referenda kunnen organiseren
ter controle van de gemeenteraad.

De dikbetaalde amateur-wethouders die we nu in alle gemeenten hebben kunnen dan vervangen worden door managers uit het bedrijfsleven dan wordt er tenminste niet eindeloos vergaderd, maar wordt er ook 's wat gedaan. En die wethouder-manager werkt dus voor de gemeenteraad.
De colleges van burgemeester en wethouders die dikwijls een eigen agenda hebben, bestaan dan niet meer, want de burgemeester heeft dan een eigen taak zoals de gemeenteraad/manager die ook heeft.

En trouwens, het verkiezingssysteem zoals hier beschreven voor de burgemeester kan natuurlijk ook gelden voor de gemeenteraad, dan zijn we van die 4jaarlijkse mediahype af gelijk.
Want het gaat er tenslotte niet om wie het doen, maar wat ze doen en gedaan hebben.,toch?
 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Woensdag 08 maart 2006 @ 16:27 GMT+1 (1418 maal gelezen)
(Meer lezen... | 9946 bytes meer | Score: 0)
 

 
  Bestuur Bestuur: Bestuurlijke Vernieuwing - Topinkomens aanpakken

Topinkomens aanpakken

Topinkomens bij beursgenoteerde ondernemingen

Topinkomens in de publieke sector zijn dikwijls hoger dan dat van de ministerpresident.
Het kabinet wil ze nu aanpakken.

De Nederlandse Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen toonde het al aan: de beloning van topmanagers staat in geen relatie tot hun productiviteit. Tegen hun zelfverrijking is wel degelijk iets te doen: ontmantel de conglomeraten, saneer de toplaag, zegt Jacob Kol.


Het probleem van de zelfverrijking van topmanagers speelt al veel langer en in veel meer bedrijven dan alleen Nuon en Essent. In 1997 sprak de toenmalige premier Kok van 'exorbitante zelfverrijking' in de top van het bedrijfsleven. Hij herhaalde dit in later jaren, maar hij wist niet wat hij eraan kon doen.
Nu als commissaris bij grote multinationals heeft hij de positie er iets aan te doen, maar blijkt hij wat zwak van memorie te zijn. .

Al sinds de jaren zestig wordt het inkomen van managers onderzocht. In 1977 werd al geconstateerd dat het 'onzin' is de hoge inkomens van topleiders te willen zien als de prijs die de markt wel moet betalen; nee, het gaat vooral om het naar zich toe halen van inkomen vanwege een positie van macht in de bestuurlijke hiërarchieën van grote ondernemingen.

De Nederlandse Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen (1903-1994) heeft dit getest. Voor een aantal westerse landen berekende hij de bijdrage van diverse beroepsgroepen aan het nationaal inkomen. Voor lager geplaatste werkers bleek dit positief te zijn, maar voor het management was het nihil, in vakjargon: niet significant van nul te onderscheiden.

Daarmee is de claim van topmanagers weerlegd, dat hun inkomen hun toekomt vanwege de markt. Er is immers geen relatie met hun productiviteit. Het is wel degelijk zo dat zij zich hun topsalarissen toeëigenen op basis van hun machtspositie.
Marktconform inkomen betekent inkomen gerelateerd aan productiviteit. Dit is ook een geaccepteerd beginsel bij het bepalen van de loonruimte voor lager personeel. Het valt niet in te zien waarom dit niet ook zou gelden voor topmanagers, die immers ook werknemers zijn.
Hiermee ligt dan ook de bal bij de topmanagers. Laten ze maar aantonen dat hun productiviteit hun topsalaris rechtvaardigt. Ze zullen het niet kunnen.
Men wijst erop dat de salarissen ook elders worden getoucheerd. Inderdaad, het is elders ook niet best; het onderzoek van Tinbergen was dan ook internationaal.

Ook alle andere smoezen om de eigen bevoorrechte positie te rechtvaardigen - weglekken van talent, enzovoorts - zijn allang onderzocht en naar het rijk der fabelen verwezen. Trouwens, welk talent: de toplui bij Ahold, Shell et cetera die frauderen om er zelf beter van te worden?

De maatschappelijke schade van zulk gedrag en de demotiverende werking op lager personeel, moeten niet worden onderschat.

De code opgesteld door de voormalig Unilever-topman Tabaksblat is natuurlijk een wassen neus. Zelfregulering en zelfreiniging door een belangengroep zijn altijd dubieus.

Naast het leggen van de bewijslast voor hun productiviteit bij de topmanagers, stelt Tinbergen een reeks van maatregelen voor om het managersinkomen aan te pakken.

Een daarvan is de ontmanteling van conglomeraten en de bijbehorende toplaag; in kleinere eenheden wordt met meer productiviteit gewerkt en met meer arbeidsvreugde.

Uiteindelijk stond Tinbergen een inkomensverdeling voor ogen gebaseerd op de twee beginselen van productiviteit en rechtvaardigheid, binnen een land en tussen landen. Er is zeker nog een lange weg te gaan, maar met het aanpakken van zelfverrijking door topmanagers kan worden begonnen.

 
 
  Geplaatst door ceesboogaart op Zaterdag 08 oktober 2005 @ 18:13 GMT+1 (1073 maal gelezen)
(Meer lezen... | Score: 0)
 

 
  Bestuur Bestuur: Bestuurlijke Vernieuwing - Ambtenaren aansprakelijk

Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor fouten van de overheid kunnen daar straks strafrechtelijk voor worden vervolgd.

Nu is het zo dat een falende ambtenaar, maar bijvoorbeeld ook een wethouder of een provinciebestuurder, vrijwel nooit voor de rechter verschijnt.
Immuniteit De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat de centrale overheid niet te vervolgen is, en lagere overheden alleen in bepaalde gevallen. Die immuniteit van de overheid geldt ook voor ambtenaren.
Met een uitspraak van het Europese Hof in de hand, maakt minister Donner aan die situatie een einde. Zonder de immuniteit van de overheid aan te passen, kan dankzij de nieuwe wet een individuele ambtenaar straks wel worden vervolgd.
Voor slachtoffers van een falende overheidsdienst is het moeilijk te verkroppen dat na een fout van een overheidsdienst aan de ene kant rapporten de overheid veroordelen, maar dat aan de andere kant daarvoor niemand wordt vervolgd. Voorbeelden zijn de vuurwerkramp in Enschede en de caf?brand in Volendam.

 
 
  Geplaatst door ceesboogaart op Zaterdag 08 oktober 2005 @ 18:07 GMT+1 (1097 maal gelezen)
(Meer lezen... | Score: 0)
 

 
  Bestuur Bestuur: Bestuurlijke Vernieuwing - En het kan maar niet op, of toch wel?

De burgers hebben sinds 1980 steeds meer op een houtje moesten bijten, en de politici met nauwelijks verholen glimlach zeiden: De Koek is Op!

Maar wel gaven ze handenvol geld uit aan subsidies voor allerhande BOBO-commissies en instiituten, waar ze misschien later nog 's een lucratieve bijbaan konden krijgen.

1997: 15, 095 miljard gulden = 6,861 miljard euro
2003: 48,481 miljard gulden= 22 miljard euro

Oftewel een stijging van 321 % !

En dat zijn nog niet eens alle subsidies, zo zie ik niet de sinds 1969 afgesproken 750 miljoen gulden(340 miljoen euro) per jaar om de kernenergie betaalbaar te houden voor de afnemers. (11ct per Kwh!). Ook is er een post van arbeidsmarktstudies van 850 miljoen die niet in de overzichten staat. Maar de departementen konden zelf aangeven welke subsidies ze wel of niet wilden laten opnemen.

Grote posten in de subsidies zijn studiefinanciering en huursubsidie. Maar gezien de bureaucratie in het onderwijs en de fraude in de sociale woningverhuur (wordt ook met subsidie verhuurd aan hogere inkomens), kunnen deze als deze terreinen effectief en efficient worden deze bedragen zelf opbrengen.

Ik vind dat ALLE subsidies bekend moeten worden en in een overzicht gebracht worden. De regelingen zoals genoemd in de huidige subsidieoverzichten kunnen de prullebak in, en het geld besteed aan de wensen van de belastingbetalers.

Wie betaalt, bepaalt !

Links(zie ook artikelen over de woningcooperaties):
SOR: meestal in pdf
SOR
 
 
  Geplaatst door ceesboogaart op Zaterdag 08 oktober 2005 @ 17:12 GMT+1 (1137 maal gelezen)
(Meer lezen... | 1774 bytes meer | Score: 0)
 

 
  Bestuur Bestuur: Bestuurlijke vernieuwing - Vakantiegeld en dagen maandelijks uitkeren is stimula

In Buitenhof op Ned 3 van 4 september 2005, had Ronald Plasterk interresante stelling:
Keer het vakantiegeld voortaan elke maand uit bij het loon, ipv eens per jaar in mei.
Hij gaf als voordelen:
- Geld wordt nu vooral besteed in buitenland aan vakantie, dan vooral in binnenland.
- Mensen kunnen zelf bepalen of ze op vakantie gaan en ook wanneer.
- Iedereen krijgt er 8% extra inkomen te besteden per maand bij (is eigen geld natuurlijk).
-Grote stimulans economie, totaal 17 miljard per jaar!

Dit zou uiteraard ook toegepast kunnen worden voor de vakantiedagen
krijg je een soort vakantiebon-systeem.
Misschien gelijk ook de mogelijkheid om alle CAO's gelijk te trekken en op te nemen in het Burgelijk Wetboek.
Spaart weer een hoop vergaderen
 
 
  Geplaatst door ceesboogaart op Zaterdag 08 oktober 2005 @ 17:07 GMT+1 (1135 maal gelezen)
(Meer lezen... | 908 bytes meer | Score: 0)
 

 
  Bestuur Bestuur: Bestuurlijke Vernieuwing - Ambtecratie

Ja heren en dames, Nederland is geen democratie maar ambtecratie waar ambtenaren regels verzinnen, en dat heet dan beleid, maar voor uitvoering van die regels en beleid zijn dan weer wel meer ambtenaren nodig en die maken weer meer regels enzovoort.
Steeds meer taken worden door het Rijk aanbesteed aan provincies en gemeenten, maar geloof maar niet dat die ambtenaren bij het Rijk verdwijnen, nee die maken weer nieuwe regels enzovoort.
En grote gemeenten maken er helemaal een potje van, die hebben gemiddeld dubbel zoveel ambtenaren als kleinere. Tilburg bijvoorbeeld heeft er dan op de 2300 (inmiddels 2500) zo’n 700 (900)teveel, ons is toch altijd wijsgemaakt dat herindeling kostenbesparend en efficiënter zou werken?
Loonmatiging heeft ook niks te maken met de lonen in de markt, maar alles met het teveel aan ambtenaren.
Ambtenaren leveren niks op en zijn altijd onproductieve kosten en zijn als een bijna niet uit te roeien schimmel die steeds meer een verstikkende deken over Nederland legt en daarmee de kosten en inefficiēncy van het bestuur vergroot ,de economie knarsend tot stilstand brengt en het plezier van mensen om gewoon in Nederland te leven grondig verpest.
Zoals uitkeringsgerechtigden weten, ben je van ambtenaren afhankelijk, dan sta je met 1 of 2 benen in de gevangenis.
Welke partij durft de volgende vraag te stellen en er naar te handelen?
Zijn er teveel ambtenaren en regels of teveel buitenlanders?
Het antwoord van de Nederlanders zal zelfs Wilders verbazen.
 
 
  Geplaatst door ceesboogaart op Zaterdag 08 oktober 2005 @ 15:37 GMT+1 (1141 maal gelezen)
(Meer lezen... | 1608 bytes meer | Score: 0)
 

 
  Bestuur Bestuur: Bestuurlijke Vernieuwing - Een efficiente en effectieve overheid.

Een efficiente en effectieve overheid?
Het kan maar dan zal het bedrijfsmatig aangepakt moeten worden, willen we ooit de 5 miljard euro verlies door het simpelweg over de balk gooien vermijden, nog afgezien van de duizenden regels die elk aspect van ons leven verstikken.
Gemeenten worden heringedeeld om efficienter en effectiever te kunnen werken, maar blijken alleen maar verstopping en verpilling in de hand te werken. Nieuwe gemenetehuizen en als het kan ook nog dorpsraden voor de opgeslokte gemeenten, zodat het alleen nog meer bureaucratie betekent doordat er simpelweg een dure bureaucratielaag bovenop is gezet. Tel uit je verlies!

Als je het bedrijfsmatig aan wil pakken, begin je aan de top.
We hebben nu 13 ministeries, 16 ministers en 10 staatssecretarissen. Daaronder zitten dan de ministeries, adviescolleges, diensten, instellingen en projecten en zelfstandige bestuursorganen. Nog afgezien van andere adviesinstellingen en uitbestede (advies)werkzaamheden. Een gigantisch vergadercircuit wat via meters geproduceerd papier mekaar fijn aan het werk houdt.
 
 
  Geplaatst door ceesboogaart op Dinsdag 27 september 2005 @ 09:26 GMT+1 (1280 maal gelezen)
(Meer lezen... | 4078 bytes meer | Score: 0)
 

 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

· Startpagina
· Content
· Recommend_Us
· Search
· Statistics
· Stories_Archive
· Surveys
· Top
· Topics
 

  Zoek op site 

  Keuze uit Onderwerpen


Financien
[ Financien ]

·Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
·Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
·911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
·Jan Kees de Jager, onze financiele slager
·Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
·Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
·Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
·De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
·Bananenrepubliek Nederland
 

  Categorie Menu

· Alle categorieŽn
· Bestuur
· Boeken
· Buitenland
· Europese Unie
· Financien
· Kennis
· Opinie
· Recht en Veiligheid
· Redactie
· Ruimte en Milieu
· Verenigde Naties
· Welzijn
 

  Enquete

VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggenUitslagen
Peilingen

Stemmen 5
 

  AMAZON.COM

 

  Oude Artikelen

Dit blok heeft geen inhoud.
 

  Info

Welkom, Gast
Loginnaam
Wachtwoord
(Registreer)
Lidmaatschap:
Laatste: ceesboog
Nieuw vandaag: 0
Nieuw gisteren: 0
Algemeen: 7

Bezoekers Online:
Bezoekers: 51
Leden: 0
Totaal: 51
 

  Bezoekersaantal

We ontvingen
7603316
paginabezoeken sinds 20-9-2005
 

  Dagbladen en Tijdschriften

NEDERLANDSE MEDIA

123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

REGIONAAL NIEUWS
 

  Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

Breng het CDA naar NUL zetels !

verdedig de dijken, luid de noodklok
Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
nu Stichting red ONZE polders

Nog 10.000 ha ontpolderen
langs Westershcelde
dankzij EU?

De Groene Maffia Nederland uit,
te beginnen in Zeeland!


Meer ontpoldering ?
PZC dossier ontpoldering

http://vriendenvan
waterdunennee.
blogspot.nl/

De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

 

  Shopping Selecties

Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
 

  Auto

 

 

de Arabische lenteif terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

Only thing we have to fear is fear itself
Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
aandacht en geld besteed aan terrorisme?
de grote terrorismezwendel

Terreurbestrijding is geldverspilling
Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

Wahington Post investigation
 

  Staatsschuld Nederland Actueel

 

  Waardeert U de gratis krant?

 

 

 

  De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
8 miljard euro!
Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
Scheelt ook 5-15 miljard.

Links naar meer nieuws:
Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
Raad voor de Kinderbescherming
   Justitie  Huiselijk geweld    StalkingSP laat alleenstaande moeders

en kinderen in de kou staan!

Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
gelijk ouderschap terug!


Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
per jaar!http://www.wecanglobal.org

Drie activistes Oekraine ontvoerd

voor EK-wedstrijd   Femen  news


Report harassment
of girls and women
worldwide   short url
 تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
Name them, shame them,
those men are not really muslim.
Qur’an 24:30-31
Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
maar moslimmannen een blinddoek.
 

  DDS, mijn favoriete provider

DDS, De digitale Stad

Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
 

  wordle

Wordle: degratiskrant
 

  Links

www.zwerver3.nl
www.weervisserij.nl

autotpbouters.nl
bergsediepsluis.nl
sportvisbedrijf.nl
sportvisseninzeeland.nl
op de oosterschelde
in de oosterschelde
rondvaarteninzeeland.nl
ansjovistochten.nl
cafeschuttershof.be
www.deflipper.nl

Add YOUR LINK (pagerank min.2)

robmies.nl
 

  OCCUPY THE WORLD

OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

occupy the food systemWe are ALL the 99% !
we don't forgive, we don't forget,
people shoud'nt be afraid of the goverment,
goverment should be afraid of the people
we are legion

MOVE your money from too big too fail banks

USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

The Rich 0,05% holds 38,5%

Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

Flashmob the world

Anonymous      2

wikileaks

De piratenpartij
 

  Bedankt voor die bloemen ;-)

Aeongoddess

Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

Vrede op aarde

voor de mensen
van goede wil

2012:
Het moet gaan
om de wensen
van mensen

2012 eind van de wereld of ellende
21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

Een gezonder leven
gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
26 augustus Go Topless Day
New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

Femen wiki+livejournal
Our God is woman,
our mission is protest,
our weapons are bare breasts
Если ты считаешь себя
увереной и сильной личностью
присоединяйся к нам!

atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
 

  Model worden? Glamour & money!

Vrouwen en meisjes,
versla de kredietcrisis,
wordt foto/videomodel-entertainer,
kennis engels vereist
Wordt model!?
-Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
See also this site ..
Koop de juiste maat bh

Online contest Holland Next Topmodel

elite model look
 


 
 
De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland

Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

http://www.degratiskrantvannederland.nl
http://www.gratiskrantvannederland.nl
http://www.krantvannederland.nl
http://www.degratiskrant.nl

http://www.modaalpartij.nl
http://www.demodaalpartij.nl

http://www.forumvannederland.nl
http://www.forumvannederland.nl

Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !


De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
Gebruik backend.php or ultramode.txt
Voor een gewone site gebruik
deze link