Bestuurlijke Vernieuwing - Kan teveel ambtenarij wel bestreden worden?
Datum: Woensdag 06 juni @ 01:00:00 GMT+1
Onderwerp: Bestuur


2008: Miljoenennota 2009

CBS over gemeenten
COELO over woonlasten per gemeente

alle ambtenaren hebben melkertbanen

De grootste kostenpost in de rijksuitgaven vormde met 37,7 miljard euro (van de 150!), net als andere jaren, het algemeen bestuur. Deze uitgaven aan onder meer de Eerste en Tweede Kamer zijn vorig jaar met 2,4 miljard euro gestegen ten opzichte van 2006.
(Daar kan je dus op gaan bezuinigen! Minder regels=minder ambtenaren=minder kosten aan algemeen bestuur)

De uitgaven aan sociale voorzieningen stegen volgens het CBS het meest. Vorig jaar werd 2,8 miljard meer uitgegeven dan het jaar ervoor. Sociale voorzieningen staan op de twee plek met bijna dertig miljard euro, gevolgd door onderwijs met 24 miljard euro.

juli 2008: Aantal ambtenaren Rijksoverheid blijft stijgen

23 januari 2008 Duizenden 'chefs lege dozen'

Rijk:2,6 miljard voor extern personeel en advies


Zie ook mijn artikel van 27 september 2005: Een efficiente en effectieve overheid

Ambtenaren kosten geld !!

Jeetje, wist U dat nog niet?
Vorig jaar besteden ambtenaren slechts 40 miljard euro aan goederen en diensten!
En wie zal dat betalen?
Ja, wat dacht U, zoete lieve Gerritje?

Nee hoor, de voormalige minister van Financien, Gerrit Zalm, is momenteel de best betaalde WW-er
die er is.
Ondanks dat hij aanbleef voor 't landsbelang want er waren toch maar zat bedrijven die hem miljoenen
wilden betalen, althans dat zei de VVD, zit hij nu sinds t laatste kabinet, werkeloos thuis, rara hoe kan dat?

Gemiddeld kost de ambtenarij 1/4 van de belastingopbrengsten, maar b.v. bij de gemeente Sluis is dat 1/3.

En wat krijg je daarvoor?
Inderdaad regel, regels, regels en niet te vergeten controle, controle,controle.
Want werk krijgen is geen kunst, werk houden dat is het devies.

De 7 gemeenten op ons eiland hadden voor de herindeling van 1970 en invoering van computers 80 ambtenaren incl. gemeentesecretarissen, nu meer dan 200. Dus hoezo efficienter?
Grote gemeenten maken t nog bonter, gerekend naar aantal ambtenaren versus aantal inwoners van ons eiland zou Tilburg er 700 teveel hebben, oftewel bijna 30% !
En dat komt vooral door teveel ingebouwde controleprocessen en teveel regels.

De VNG kwam recent in 't nieuws omdat die een nieuwe herindelingsgolf wil met gemeenten van minimaal
60.000 om voldoende bestuurskracht te kunnen hebben resp. voldoende ambtenaren te kunnen betalen.

Alsof het daarom moet gaan, verdorie.
Vooral de PVDA, wel ''s de Partij van de Ambtenaren genoemd, is berucht om de aanwas van nog meer ambtenaren.(wordt ook wel 's PVDA - Pak Van De Armen genoemd) :de linkse gemeenten (PVDA):
Amsterdam Ambtenaren: 14.505. Inwoners per ambtenaar: 50,4 Lasten per Inwoner: 7.827
Rotterdam Ambtenaren: 16.265 Inwoners per ambtenaar: 36,2 Lasten per Inwoner: 7.466.

Rechtse gemeente:
Wassenaar Ambtenaren: 230 Inwoners per ambtenaar: 111,6 Lasten per Inwoner:1.708
Zaanstad heeft 8 ambtenaren per 1000 bewoners, dus 1 per 125 !!


Herindelingen leveren GEEN efficiency verbetering op dat is al bewezen.
Nog erger, om de bewoners te paaien worden er per kern (stads)deel-raden ingesteld,
(er is zelfs gemiddeld 15.000 euro per kern beschikbaar daarvoor! En we hebben slechts 1100 kernen!)
om de schijn van democratie op te houden, wat gewoon een extra bestuurslaag betekent,
net als Europa, waar wij netto veel aan betalen en na enige tijd krijgen we dan een deel
van het door ons betaalde geld terug, vergezeld van vrachtwagens vol met regels, voorwaarden en
procedures.
Tegenwoordig worden er steeds meer taken van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld,
maar de ambtenaren die dat deden bij t Rijk verdwijnen NIET, er komen er dus alleen maar bij!
En in de meeste gevallen , kijk naar WVG en binnenkort WMO, vermindert de dienstverlening
naar de belastingbetaler. Over gemeentelijke spilzucht gesproken !


Zie ook : Foute ICT kost 6 miljard euro per jaar

2008: Overheid verspilt miljarden door kennisgebrek


Hoe groot is de overheid?


De overheid bestaat uit veel verschillende geledingen: 1. Het Rijk (kerndepartementen en agentschappen) [omvang: ruim 120.000 fte], 2. De zelfstandige bestuursorganen (zbo's) [omvang: ruim 50.000 fte], 3. De rechterlijke macht (ZM en OM, ondersteunend personeel valt onder Rijk) [omvang 3.000 fte]
4. De politie [omvang: ruim 50.000 fte], 5. Defensie/de krijgsmacht [omvang: bijna 70.000 fte], 6. Het onderwijs [omvang: ongeveer 375.000 fte], 7. Gemeenten, provincies en waterschappen [omvang: ongeveer 200.000 fte].
Totaal is plm. 855000 oftewel 1 ambtenaar op 18,7 inwoner.
En dat is dan nog exclusief de FTE (Full Time Employee=voltijdswerknemer) van de volledig/gedeeltelijk
gesubsidieerde andere instellingen.

Foto van de Rijksdienst: aantal ambtenaren bij kerndepartement en agentschappen (eind 2005) Beleid in % Uitvoering in % Onder-steuning in % Inspectie in % Totaal AZ 125 26% 220 45% 135 28% 5 1% 485 BuiZa 1.100 35% 1.322 41% 765 24% 0 0% 3.187 Justitie 1.232 4% 31.194 94% 805 2% 0 0% 33.231 BZK 842 10% 6.497 80% 744 9% 62 1% 8.145 OCW 891 32% 1.042 37% 414 15% 462 16% 2.809 Financiën 500 2% 29.506 96% 740 2% 0 0% 30.746 Defensie 888 12% 779 11% 5.736 77% 0 0% 7.403 VROM 1.100 32% 156 5% 1.644 48% 502 15% 3.403 V&W 1.004 8% 10.101 80% 560 4% 955 8% 12.676 EZ 904 29% 1.746 56% 420 14% 41 1% 3.111 LNV 1.126 16% 2.842 39% 674 9% 2.607 36% 7.249 SZW 659 22% 236 8% 597 20% 1.534 51% 3.026 VWS 945 26% 1.907 52% 438 12% 350 10% 3.640 Totaal 11.315 9% 87.549 74% 13.672 11% 6.519 5% 119.111
Nieuwe cijfers per 2009


Het kabinet-Balkenende IV wil in vier jaar 750 miljoen euro bezuinigen door de rijksambtenarij met 15.000 banen in te krimpen.

Volgens de secretarissen-generaal is dat mogelijk door beleidsambtenaren met 20 procent, de ondersteuningsstaf met 25 procent en de uitvoerende diensten met 10 procent in te krimpen. Dat zou 14.800 op 174.400 banen schelen.

De Raad van Economisch Advies (REA) stelde in januari echter dat de overheid geen idee heeft van haar eigen omvang. Volgens de Raad is het Rijk tussen 2001 en 2005 met 7,4 procent gegroeid.

De totale overheid (inclusief gemeentes en provincies) groeide met 2,6 procent, aldus de REA. Volgens het kabinet zou de overheid met 1,5 procent gekrompen zijn.

Zie hier het complete rapport

en hier wat er 26-09-2007 uitgekomen is. pdf, Nota vernieuwing Rijksdienst.

Natuurlijk zijn er altijd ambtenaren die zeggen, er kunnen er geen af want we hebben zoveel regels,
zo ook Tjeenk Willink.
Die wil ook geen bedrijfsmatige overheid. Waarom hebben we t dan altijd over de BV Nederland?

Als er teveel ambtenaren zijn omdat er teveel regels zijn, dan schaffen we daar toch n hoop van af?

En dat laten we niet doen door een commissie of groep ambtenaren want de vijfde wet van Parkinson zegt:
Als er een manier is om een belangrijke beslissing uit te stellen zal een goede bureaucratie die vinden.

We laten de overheid dorlichten bijvoorbeeld door bureau McKinsey die al in de tachtiger jaren zei
van het ministerie van Volkshuisvesting de ene 750 ambtenaren de andere 750 aan het werk hield.
Met dat rapport is indachtig de vijfde wet van parkinson dus nooit wat gebeurt.


Een paar voorbeelden om regels, ambtenaren en dus kosten voor de belastingbetaler te verminderen:

landelijk:

- Afschaffen van subsidies van diverse belangenorganisaties, die een hoop papierwerk genereren,
en dus ambtenarij. Hieronder versta ik dan ook maar allerhande instituten, bobo-commissies kijk maar 's hierin.
Subsidieoverzichten 1999-2003
(stonden vroeger op site CBS, nu niet meer, raar maar waar, worden ook niet meer gemaakt)

SOR 1999 SOR 2000 SOR 2001 SOR 2002 SOR 2003

- geen inhuren externe krachten en zeker geen ex ambtenaren welke adviesbureautjes opstarten in te huren voor "uurtje dik factuurtje" We dronken een glas en deden een plas en alles was weer zoals het was.
Zowel landelijk-provinciaal-gemeentelijk.
-Ook zitten er steeds minder burgers en meer ambtenaren in burger in allerhande commissies zodat zij zelf
het beleid kunnen gaan bepalen wat zij moeten uitvoeren.
Commissievergaderingen worden steeds minder 'savonds gehouden maar overdag, zodat werkende burgers
er geen deel meer van kunnen uitmaken. De ambteanren vergaderen dus in werktijd zodat zij minder presteren en daarnaast bepalen ze zo wat ze onder werktijd moeten doen.
Commissievergaderingen waar burgers deel van uit kunnen maken, dienen weer s?vonds te zijn.
Ambetanren mogen als burger geen deel uitmaken van een commissie die gaat over het werk-vakgebied
waar zij zich overdag mee bezighouden.
Ambtenaren die als deskundige worden opgeroepen krijgen een vergoeding uiteraard.

- kijken welke belastingsoorten meer kosten dan ze opbrengen
-regels die niet gecontroleerd (kunnen) worden afschaffen of vervangen door regels die wel gecontroleerd
(kunnen) worden. Zoals b.v. de 30 km zones, die enkel tegen veel geld geld aangepast kunnen worden.
Met borden van 50 km moeten er weer snelheidscontroles gehouden worden.
- Nu zijn er 3 soorten bestemmingsplannen, landelijk, provinciaal en gemeentelijk.
De laatste werkt belangenverstrengeling en willekeur in de hand, de 2e is eigenlijk overbodig.
Houd dit landelijk met inspraak, vooral voor de plaatselijke bevolking.
- schaf Provinciale Staten en 1e Kamer af. Laat uit plaatselijke kandiaten een burgemeester kiezen
en laat deze samen met commisaris van Konigin provinciale aangelegenheden behartigen zonder
exra ambtenarij op provinciaal niveau.
- Laat waterschappen opgaan in Rijkswaterstaat.
2009: Of andersom natuurlijk, laat Rijkswaterstaat opgaan in een unie van waterschappen.
-Staatsbosbeheer moet weer haar gebieden beheren en dit niet overlaten aan provinciale Landschaporganisaties.
- Alle subsidies aan natuur- en milieugroepen stoppen, verwerving van natuurgebieden is taak overheid
(staatsbosbeheer)
- opheffen Dienst Landschapsbeheer, volgens de provincie Noord-Brabant een verzameling overtollige
ambtenaren van Rijk, provincie en gemeenten die dubbel werk doet, werk wil uitvoeren wat al bij andere
diensten en overheden in uitvoering is.
- alle aandelen van gemeenten en provincies in (energie)bedrijven gaan naar rijksoverheid,
btw op energie en water wat geen luxeartikelen zijn kan naar 6%.
- Uitkeringen bijstand, WW en ZW, WAo via belastingdienst. Controle bij ziekte door niet-eigen huisarts,
bij werkeloosheid door CWI. RIO/CAK wordt opgeheven, indicatie door medici, AWBZ in ziekenfonds.
Ziekenfonds naar belgisch model.
- Gedogen verkoop softdrugs maar verbieden aanvoer is hyporcriet en kost veel aan controle.
Verkooppunten verplaatsen naar buiten de bebouwde kom.
- Alle nieuw ingevoerde regels sinds 1970 worden bekeken op doelmatigheid en kosten.

provinciaal:

Taken nu uitgevoerd door provincie gaan op in rijkstaken

gemeentelijk:

- Geen gemeentelijke spilzucht meer met geld van belastingbetaler.
Enige belasting die gemeenten mogen heffen is landelijk vastgestelde poorterbelasting.
Ambtenarenapparaat grote gemeenten wordt afgeslankt naar aantal van kleine gemeenten. (1 op 125)
Sociale diensten en beleidsambtenaren (nu gem. 10%, verantwoordelijk voor kastenvol met nooit
uitgevoerde plannen) verdwijnen.
- gemeentelijke accomodaties worden tegen nominaal tarief ter beschikking gesteld aan verenigingen
ipv subsdiecarousel.
- geen welstandscommissies meer en kapvergunningen e.d.
- geen gemeentelijk bouw en wonigtoezicht en brandveiligheid via brandweer maar aparte instituten.

Om er maar n paar te noemen.
Mogelijkheden genoeg, maar ipv je te richten op de ambtenaren moet je gericht werken op de regels,
want:

Minder regels = minder ambtenarenAmbtenarenplaag is niet te beteugelen of wel?

Alw??r 22.000 ambtenaren erbij – de overheid groeit verder en verder. Halve maatregelen werken niet, is wel gebleken.
De Engelse econoom Ceryl Northcote Parkinson bestudeerde een halve eeuw geleden het Britse ministerie van koloniën. Het telde steeds meer ambtenaren, terwijl het aantal koloniën afnam. Hoe kon dat? Zo ontstond de ’wet van Parkinson’: de omvang van een ambtelijke organisatie neemt toe, onafhankelijk van de hoeveelheid werk die gedaan moet worden.

Die wet is nog steeds actueel. Deze week werd bekend dat de rijksoverheid de afgelopen jaren w??r is gegroeid. Tussen 2001 en 2005 kwamen er 22.000 ambtenaren bij, een groei van 2,7 procent. Dat heeft de Raad van economisch adviseurs (REA) becijferd.

Eigenlijk kan dat nauwelijks een verrassing zijn. Ceryl Northcote Parkinson illustreerde dit fenomeen in 1958 al aan de hand van de denkbeeldige ambtenaar A, later door anderen ’Alfred’ genoemd. Alfred is een hardwerkende ambtenaar, die na enige jaren toe is aan verandering. Hij kan op zoek gaan naar een nieuwe baan, maar dat levert hem weinig zekerheden op. Hij kan zijn baas vragen om een nieuwe collega, maar dan haalt hij een ‘concurrent’ binnen, die misschien wel twee keer zo hard werkt als hijzelf.

De beste optie voor Alfred is zijn baas te vragen om twee jonge medewerkers, die hij vervolgens kan aansturen en controleren. Zijn baas stemt in, want hoe meer medewerkers er op de afdeling werken, hoe belangrijker zijn eigen positie is. Uiteindelijk doen zeven medewerkers het werk dat Alfred oorspronkelijk alleen deed.

Deze zeven ambtenaren zullen zelf wel zorgen dat zij het drukker hebben dan ooit. Er moet vergaderd worden over wie wat gaat doen, ze vragen elkaar om advies. Alfred moet de onderlinge problemen oplossen en de stukken corrigeren die zijn afdeling produceert. Stukken, die hij anders zelf geschreven zou hebben.

Meer mensen zijn langer bezig om hetzelfde resultaat te behalen. Zonder dat iemand de kantjes eraf loopt.

Als we geloof hechten aan deze oude wet van Parkinson, dan is ook de huidige groei van het ambtenarenlegioen een autonoom fenomeen, waarop nauwelijks invloed valt uit te oefenen. Meerdere kabinetten hebben zich inderdaad in het verleden stukgebeten op het uitdijende ambtenarenapparaat.

Het eerste kabinet Lubbers wilde in de jaren tachtig het aantal ambtenaren met twee procent per jaar laten afnemen. Voor sommige onderdelen van de rijksdienst werd echter een uitzondering gemaakt, waardoor de feitelijke reductie nauwelijks een procent bedroeg.

Het tweede kabinet Lubbers wilde 20.000 arbeidsplaatsen schrappen. Dat het grotendeels lukte was alleen dankzij privatisering van overheidstaken. Ondertussen namen de kosten van de rijksoverheid sterk toe. Onder meer door het inhuren van externe adviseurs.

In de jaren negentig groeide het ambtenarenapparaat versneld verder. De sterk groeiende economie en de kabinetten Kok I en II maakten dit mogelijk. En dus gebeurde het. Zolang de bomen tot in de hemel groeiden, had niemand er last van. Maar de bomen stopten met groeien en de burgers begonnen te morren. De in 2002 vermoorde politicus Pim Fortuyn had zijn populariteit mede te danken aan zijn voornemen het ambtenarenapparaat met maar liefst 25 procent in te krimpen. Hij heeft niet de kans gekregen zijn belofte waar te maken.

En nu blijkt dat ook het kabinet Balkenende II geen grip heeft op de ambtenarenplaag. Inmiddels werkt in Nederland een derde van alle werknemers voor de overheid (zonder de zorgsector mee te tellen). De overheidstaken zijn, volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, verdeeld over 3000 verschillende instanties.

Dat is toch meer dan genoeg, zou je zeggen. Maar eigenlijk weet niemand meer hoe groot de overheid precies is, blijkt uit het onderzoek van de REA. Basisgegevens over de omvang van de overheid ontbreken. Dat is zorgwekkend.

Het kabinet Balkenende III staat voor de uitdaging allereerst licht te brengen in de schemerige wereld van de overheid en vervolgens eens flink te snijden in het ambtenarenapparaat. De wil is er, als we de verkiezingsprogramma’s mogen geloven. E?n overheidsinstantie kan er nog wel bij. Zolang deze zich alleen maar bezighoudt met het daadwerkelijk afslanken van de overheid. Een ’Alfred-autoriteit’ zeg maar.

Onbetamelijke obesitas

Waarom het dit kabinet ook niet zal lukken te bezuinigen op ambtenaren


Dit artikel komt van De Gratis Krant van Nederland
http://www.forumvannederland/arch/

De URL voor dit verhaal is:
http://www.forumvannederland/arch//modules.php?name=News&file=article&sid=79